Rejestr agentów ubezpieczeniowych – wyszukiwarka, wnioski, informacje

Rejestr agentów ubezpieczeniowych – wyszukiwarka, wnioski, informacje

28 marca, 2022 Wyłączono przez Krzysztof Polańczyk

Zarówno agenci ubezpieczeniowi, agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające, brokerzy ubezpieczeniowi jak i brokerzy reasekuracyjni przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz klientów muszą otrzymać specjalny wpis do rejestru pośredników ubezpieczeniowych. Rejestr pośredników ubezpieczeniowych prowadzi organ nadzoru w ramach systemu rejestracji internetowej. W poniższym artykule wyjaśniamy wszystko, co warto wiedzieć na temat rejestru agentów ubezpieczeniowych. 

Rejestr agentów ubezpieczeniowych – jakie dane zawiera? 

W rejestrze agentów ubezpieczeniowych (w odniesieniu do agentów tradycyjnych i sprzedających ubezpieczenia uzupełniające) będących osobami fizycznymi znajdują się następujące informacje:

  • numer wpisu, 
  • dane osobowe – składają się na nie imię bądź imiona i nazwisko, numer PESEL bądź gdy tego numeru nie nadano numer paszportu numer dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość danej osoby. Miejsce zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej NIP oraz nazwa firmy, dla której jest świadczona działalność gospodarcza.
  • siedziba lub adresy firmy bądź firm zakładów ubezpieczeniowych, na rzecz których działa dany agent oraz zakres udzielonych pełnomocnictw, 
  • rodzaj agenta,
  • wykaz osób fizycznych, które pomagają agentowi wykonywać czynności agencyjne wraz z nadanym im w rejestrze numerem zawierającym ich dane osobowe. Obejmujące imię lub imiona i nazwisko, numer PESEL bądź jeżeli taki numer nie został nadany, numer paszportu, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  • miejsce zamieszkania.

Gdy agent wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, konieczne jest także zamieszczenie numeru dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub numer umowy gwarancji ubezpieczeniowej, termin obowiązywania umowy i nazwa zakładu ubezpieczeń, z którym została podpisana dana umowa. 

Oszust ubezpieczeniowy – jak się przed nim ochronić? 

Co powinniśmy zrobić, gdy podczas przeglądania rejestru agentów ubezpieczeniowych nie znajdziemy danych osoby podającej się za pośrednika i oferującej nam polisę? Wówczas powinniśmy zachować szczególną czujność, gdyż może okazać się, że mamy do czynienia z oszustem. W takiej sytuacji należy zrezygnować z podpisania umowy oraz skontaktować się jak najszybciej z Departamentem Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych.

Dodatkowo zawsze w przypadku kontaktowania się z jakimkolwiek agentem ubezpieczeniowym trzeba zachowywać podstawowe środki ostrożności. Jeśli kontaktuje się z nami osoba podająca się za agenta ubezpieczeniowego i przedstawia ofertę polisy, przed zawarciem jakiejkolwiek umowy w pierwszej kolejności sprawdźmy, czy ma ona uprawnienia. Zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującego prawa za agenta ubezpieczeniowego uznaje się każdego przedsiębiorcę mającego podpisaną umowę agencyjną z zakładem ubezpieczeń i wpisanego do rejestru agentów ubezpieczeniowych. 

Wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych – jak się go uzyskuje? 

W rejestrze agentów ubezpieczeniowych znajdują się istotne informacje na temat wszystkich agentów ubezpieczeń. Bazując na tym wykazie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy poszczególne osoby rzeczywiście mają uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Jak wygląda procedura uzyskania wpisu do rejestru? W pierwszej kolejności trzeba zgłosić się do firmy ubezpieczeniowej, z którą podpisuje się umowę agencją.

Następnie ubezpieczyciel zwraca się z wnioskiem o wpis do rejestru pośredników ubezpieczeniowych do Komisji Nadzoru Finansowego. W przypadku wykrycia braków formalnych w dostarczonych dokumentach KNF wezwie do poprawienia zaistniałych błędów. Firma ubezpieczeniowa na poprawki ma 7 dni. Jeżeli agent ubezpieczeniowy spełni wszystkie warunki, KNF dokona wpisu. Informacja o wprowadzeniu wpisu jest przekazywana zazwyczaj ubezpieczycielom w ciągu 14 dni poprzez drogę elektroniczną. Z kolei całościowo proces uzyskania wpisu do rejestru agentów kończy się po 30 dniach. 

Wyszukiwarka agentów ubezpieczeniowych. Jak sprawdzić numer agenta ubezpieczeniowego? 

Na rejestr pośredników ubezpieczeniowych składa się rejestr agentów i rejestr brokerów. Dzięki poniższej wyszukiwarce w łatwy sposób można wyszukać w obu rejestrach wszystkie omówione wcześniej dane.

Kliknij tutaj, aby przejść do wyszukiwarki agentów

Aby wyszukać dane, trzeba wypełnić elektroniczny formularz i wybrać rodzaj podmiotu, którego dane mają zostać wyszukane. Znalezienie danych będzie możliwe, jeśli wpiszemy minimum jedną daną identyfikującą danego pośrednika spośród wszystkich wskazanych w elektronicznym formularzu. 

Wykreślenie z rejestru agentów ubezpieczeniowych – kto składa wniosek? 

Gdy umowa z firmą ubezpieczeniową zostanie rozwiązana, to ubezpieczyciel jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni zwrócić się do właściwego organu nadzoru z wnioskiem o wykreślenie agenta ubezpieczeniowego z rejestru agentów ubezpieczeniowych. Należy nadmienić, że dane agenta ubezpieczeniowego, który został skreślony z rejestru, są tam przechowywane przez okres 10 lat. 

Z kolei, gdy agent ubezpieczeniowy zakończył współpracę z ubezpieczycielem z powodu wykonywania swojej pracy w sposób niezgodny z przepisami prawa, umowy agencyjnej czy nie zachował dobrych obyczajów, wówczas ubezpieczyciel informuje o tym organ nadzoru. Zaś stosowana informacja na temat przyczyny rozwiązania umowy jest wskazywana w rejestrze agentów.