Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?

29 października, 2019 Wyłączono przez Alicja Zawadzka

Agentem ubezpieczeniowym może zostać osoba posiadająca minimum średnie wykształcenie i pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może być karana. Konieczne jest ponadto ukończenie określonych szkoleń, zdanie egzaminu pod nadzorem towarzystwa ubezpieczeniowego oraz otrzymanie stosowanej licencji uprawniającej do wykonywania zawodu.

Jakie wymagania musi spełnić kandydat na agenta ubezpieczeniowego?

Obowiązująca ustawa z 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym dokładnie opisuje kryteria, które musi spełniać kandydat na agenta ubezpieczeniowego. Są to:

· Posiadanie pełnych zdolności do czynności prawnych.

· minimum średnie wykształcenie.

· Udzielenie rękojmi należytego wykonywania tzw. czynności agencyjnych. · Brak prawomocnych wyroków skazujących za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wiarygodności dokumentów, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz obrotowi gospodarczemu, a także za przestępstwa skarbowe.

· Zdanie egzaminu.

Kandydata na agenta czeka aż pięć etapów szkoleń, pozwoleń i egzaminów.

Szkolenie agenta ubezpieczeniowego

Kandydat na agenta ubezpieczeniowego musi oczywiście posiąść odpowiednią wiedzę i umiejętności. Powinien godnie reprezentować firmę i znać ofertę ubezpieczeniową. Niezbędna do tego jest wiedza na temat
podstaw prawa. Samo szkolenie trwa około 152 godziny. W celu jego rozpoczęcia najlepiej skontaktować się z ubezpieczycielem.

Egzamin na agenta ubezpieczeniowego

Zostań agentem ubezpieczeniowym – egzamin

Kolejny krok to zdanie egzaminu organizowanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Jego tematykę określa rozporządzenie MF z 2014 roku w sprawie egzaminu dla osób, które ubiegają się o wykonywanie czynności agencyjnych. Sam egzamin to test jednokrotnego wyboru składający się z aż 100 pytań. Są one podzielone na mniejsze bloki tematyczne:

· system ubezpieczeń gospodarczych w Polsce,

· sumy i wartości ubezpieczenia,

· ryzyko,

· etyka zawodowa,

· zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego,

· regulacje prawne w zakresie działalności ubezpieczeniowej oraz pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Egzamin nie musi być jednak pisemny. Resort bowiem również formę elektroniczną po spełnieniu określonych warunków przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Na udzielenie wszystkich odpowiedzi są dwie godziny.
Podpisanie umowy z towarzystwem i założenie własnej działalności
Po zdanym egzaminie można podpisać umowę z danym towarzystwem. To ona uprawnia do reprezentowania firmy ubezpieczeniowej przed klientami oraz określa szczegółowe warunki współpracy. Konieczne jest również założenie własnej działalności gospodarczej.

Licencja agenta ubezpieczeniowego

Samo zdanie egzaminu i podpisanie z towarzystwem umowy to jednak za mało. Konieczne jest również posiadanie licencji wydawanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wniosek składa się w tym przypadku za pośrednictwem towarzystwa. Dołączy trzeba do niego świadectwo maturalne i zaświadczenie o niekaralności.

Wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych

Taki wniosek również składa się do KNF. Potem można już rozpocząć pracę jako agent ubezpieczeniowy. Co ciekawe, agent, który współpracuje z jednym towarzystwem nie musi się ubezpieczać. Za jego ewentualne błędy odpowiada bowiem pracodawca.