Czym są ubezpieczenia wypadkowe?

Czym są ubezpieczenia wypadkowe?

9 października, 2019 Wyłączono przez Michał Wantuch


Każda aktywność zawodowa wiąże się z ryzykiem utraty zdolności do pracy w wyniku wypadku. Ubezpieczenie wypadkowe daje prawo do uzyskiwania rozmaitych świadczeń, których nie można uzyskiwać w ramach standardowego ubezpieczenia chorobowego. Czym są ubezpieczenia wypadkowe oraz kogo obejmują?

Czym są ubezpieczenia wypadkowe?

Ubezpieczenie wypadkowe jest obowiązkowe. Jest to rodzaj zabezpieczenia społecznego dla osób, które posiadają ubezpieczenie. W systemie ubezpieczeń społecznych nie ma możliwości dobrowolnego ubezpieczania się w przypadku ubezpieczenia wypadkowego. Jakich sytuacji dotyczy ubezpieczenie wypadkowe? Dzięki posiadaniu ubezpieczenia wypadkowego ma się gwarancję uzyskania świadczenia z Zakładu Ubezpieczenia Społecznych, gdyby do szło do nieszczęśliwych wypadków. Taka kategoria obejmuje wszystkie zdarzenia, które miały miejsce bez woli człowieka, a ich konsekwencją była utrata, poważny uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w wypadku.

Dodatkową przesłanką pozwalającą na skorzystanie z ubezpieczenia wypadkowego jest zachorowanie na chorobę zawodową. Choroba zawodowa to taka, która została zapisana w istniejącym wykazie chorób zawodowych. Tego typu choroby są wywoływane przez szkodliwe czynniki dla zdrowia, z którymi podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych musi zmagać się pracownik.

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Na jakie świadczenia można liczyć z tytułu ubezpieczenia wypadkowego?

Osoby, które uległy wypadkowi podczas wykonywania obowiązków
zawodowych bądź chorują na chorobę zawodową, mają prawo do korzystania z zasiłku chorobowego. Zasiłek ten wynosi 100% wymiaru wynagrodzenia, bez względu na to, od jakiego okresu dana osoba podlega ubezpieczeniu wypadkowemu. Prawo do otrzymywania zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego uzyskuje się już w pierwszym dniu niezdolności do pracy, która została spowodowana chorobą zawodową lub wypadkiem.

Warto wiedzieć, że zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego można również otrzymywać także wtedy, gdy ubezpieczony nie skorzystał z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W przypadku, gdy zasiłek chorobowy przysługujący danemu pracownikowi został wyczerpany, a pracownik w dalszym ciągu nie jest zdolny do aktywności zawodowej, zaś dalsza rehabilitacja bądź leczenie daje szansę na powrót do pracy, to wówczas ma on prawo do skorzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Kogo obejmuje ubezpieczenie wypadkowe?

Kogo obejmuje ubezpieczenie wypadkowe? Ubezpieczenie wypadkowe mogą uzyskać wszystkie osoby, które podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Składki na ubezpieczenie wypadkowe opłacane są również w przypadku dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych, gdy pracownik ma inny tytuł do ubezpieczeń.

Do korzystania z ubezpieczenia wypadkowego nie są uprawnione następujące osoby:

· wykonują pracę nakładczą,

· bezrobotne, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych bądź świadczenie integracyjne,

· posłowie do Parlamentu Europejskiego,

· na urlopach wychowawczych,

· żołnierze niezawodowi, którzy pełnią czynną służbę wojskową,
· sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem.