aktualności

Aktualności 4 października 2016 (aktualności 13, 18, 28 października 2016)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.235) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • aktualizacja produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa GOTHAER,
 • poprawka w produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji/polisowania on-line towarzystwa INTERRISK,
 • dodanie modułu dziennika poczty przychodzącej/wychodzącej,
 • zmiany w module fakturowania,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (13 października 2016):

 • udostępnienie produkcyjnej wersji obsługi serwisu polisowania on-line towarzystwa WARTA,
 • dodanie autonumerowania poczty przychodzącej oraz rozszerzenie zakresu danych modułu dziennika poczty przychodzącej/wychodzącej,
 • dodanie możliwości włączenia powiadomienia o niezamkniętych komunikatach użytkownika podczas uruchomienia programu,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (18 października 2016):

 • zmiany w module dziennika poczty przychodzącej/wychodzącej:
  • dodanie powiązania podkładki agenta lub towarzystwa,
  • dodanie powiązania kartoteki podmiotu,
  • dodanie możliwości wygenerowania korespondencji seryjnej,
 • rozszerzenie zakresu danych na wykazie faktur,
 • poprawka w module słowników programu,
 • poprawka w module agentów,
 • poprawka w module faktur,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (28 października 2016):

 • aktualizacja produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa COMPENSA.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 7 lipca 2016 (aktualizacja 26 lipca, 5 i 12 sierpnia, 8 września 2016)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.234) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • aktualizacja produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa COMPENSA,
 • aktualizacja produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa WARTA,
 • dodanie korespondencji seryjnej dla potwierdzenia rejestracji agenta w module zgłoszeń,
 • zmiany oraz poprawki w module importu wpłat przelewowych,
 • wprowadzenie jednego okna parametrów funkcji generującej faktury, wprowadzenie zapisu ostatnich użytych parametrów,
 • dodanie możliwości zapisywania ustawień połączeń do wielu baz danych,
 • optymalizacja funkcji dodającej wykaz uznań do synchronizacji,
 • optymalizacja bazy danych,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (26 lipca 2016):

 • optymalizacja funkcji programu,
 • poprawki w funkcjach statement'ów prowizyjnych,
 • dodanie funkcji weryfikującej dokumenty do pobrania w synchronizacji,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (5 sierpnia 2016):

 • aktualizacja produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa GOTHAER,
 • aktualizacja produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa WARTA,
 • dodanie korespondencji seryjnej dla wykazu rozliczeniowego według ryzyk,
 • dodanie możliwości ustalenia poziomu wyrównawczego w szablonie prowizyjnym oraz z poziomu analizy prowizji,
 • dodanie naliczenia prowizji wyrównawczej dla naliczonych prowizji,
 • dodanie możliwości określania wysokości prowizji agenta w odniesieniu do agenta nadrzędnego w drabince,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (12 sierpnia 2016):

 • dodanie pola towarzystwa do korespondencji seryjnej dla kartoteki potwierdzenia rejestracji agenta,
 • poprawka zapisu poziomów uzupełniających z poziomu analizy prowizji,
 • zmiany w formularzu edycji szablonów prowizyjnych agenta,
 • poprawka w statement'cie importu wpłat przelewowych,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 20 maja 2016 (aktualizacja 31 maja 2016)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.233) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • udostępnienie produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU,
 • dodanie możliwości importu dokumentu oraz dodania komunikatu do nowej (nie zapisanej) kartoteki podmiotu i pojazdu,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (31 maja 2016):

 • dodanie możliwości określania domyślnego wydruku polisy w serwisie on-line towarzystwa MTU,
 • dodanie opcji wznowienia polisy dla wybranych kreatorów kalkulacji jednoproduktowych,
 • dodanie możliwości cofnięcia operacji w module importu wpłat przelewowych,
 • dodanie filtrowania wykazu pozycji w module importu wpłat przelewowych,
 • poprawa funkcji ustawiającej daty rat na kartotece polisy,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 11 maja 2016

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.232) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • udostępnienie produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa InterRisk,
 • nowy formularz edycji pojazdu, wraz z nowym zintegrowanym mechanizmem zaciągania danych z dowodu i słowników Info-Ekspert i Eurotax,
 • nowy formularz pojazdu w module wniosku/wydruku,
 • zmiany/poprawki w ramach modułu statement'u prowizyjnego,
 • zmiany w module importu wpłat przelewowych,
 • nowa funkcja modułu analizy, zapisująca poziomy uzupełniające w szablonach okresu analizy,
 • dodane pole "rodzaj umowy zlecenia" w kartotece agenta,
 • rozszerzenie zakresu danych wykazu agentów,
 • poprawka w funkcji testu operacji zmiany przypisu,
 • poprawka w module zarządzania licencjami agentów,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 3 marca 2016 (aktualności 14, 30 marca 2016)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.231) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie modułu importu wpłat przelewowych; moduł na podstawie wyciągów bankowych wiąże wpłatę z polisą (złożony mechanizm oparty o dane numeru konta, nadawcy, tytułu jak również kwoty i adresu nadawcy), pozwala rozbić wpłatę na raty lub polisy, na podstawie powiązań tworzy operacje inkasa w polisach (nie dotyczy klientów synchronizacji),
 • dodanie modułu ankiety w kreatorze produktów jednorazowych oraz zmiana mechanizmów nawigacji formularza,
 • Zmiany w schematach prowizyjnych:
  - usunięcie definicji i obsługi grup przypisania,
  - dodanie obsługi grup struktury portfela,
  - dodanie poziomu korekcyjnego dla agenta w strukturze,
  - dodanie możliwości ustawiania wysokości prowizji na podstawie poziomu odniesienia za pomocą punktów (wcześniej tylko zmiana procentowa),
  - dodanie pola poziomu nadrzędnego dla poziomu,
 • zmiany w module analizy produkcji:
  - dodanie możliwości przygotowania osobnych definicji dla poszczególnych towarzystw oraz dla całej produkcji,
  - dodanie możliwości określenia zakresu analizowanej produkcji o grupy struktury portfela,
  - dodanie możliwości określenia współczynnika portfela w oparciu o grupy struktury portfela,
  - dodanie możliwości określenia poziomu korekcyjnego,
  - zmiana formularza analizy; rozszerzenie zakresu opcji analizy o mnożnik wartości progu, zmiana wykazów analizy agenta oraz towarzystw agenta,
  - dodanie blokady zapisu zmian dla schematów z datą obowiązywania równą lub późniejszą od daty początku obowiązywania zmian określonej na formularzu analizy,
  - dodanie możliwości zapisu zmian poziomów korekcyjnych w bieżącej wersji schematu prowizyjnego,
  - dodanie możliwości łączenia produkcji towarzystw nadrzędnego i podrzędnych w ramach analizy (ustawienia łączenia towarzystw),
  - dodanie możliwości łączenia produkcji wybranych agentów w ramach analizy (dane agenta nadrzędnego na formularzu kartoteki agenta),
  - zmiana obsługi umowy aktywnej danych towarzystwa na kartotece firmy,
  - optymalizacja procesu analizy,
 • amiany w module statement'u prowizyjnego:
  - przywrócenie kolumny "Nowa/Wznowiona",
  - poprawki filtrowania wykazu,
  - wyłączenie możliwości edycji dla kolumny "Ile ryzyk",
  - wyświetlanie proponowanych polis po ponownym otwarciu,
  - poprawka funkcji podziału nazwiska (nazwy) i imion klienta,
  - zmiany dla sumowania pozycji w statement'cie prowizyjnym
  - poprawki w odświeżaniu danych na wykazie pozycji,
  - dodanie wyboru polisy na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu,
 • Poprawa wyświetlanych danych na wykazie polis w kolumnach "Tel. kom. polisa" oraz "E-mail polisa",
 • Poprawa wczytywania danych adresowych na kartotece podmiotu,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (14 marca 2016):

 • zmiany w module programu partnerskiego (dodanie nowych funkcjonalności związanych z operacją na punktach i zamówieniami),
 • zmiany i poprawki w module importu wpłat przelewowych,
 • zmiany i poprawki w module statement'ów prowizyjnych,
 • dodanie testu zależności wysokości prowizji poziomów na formularzu schematu prowizyjnego,
 • zmiany w silniku kalkulacji składki,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (30 marca 2016):

 • zmiany w module prowizyjnym,
 • zmiany w module statement'ów towarzystw,
 • zmiany i poprawki w module importu wpłat przelewowych,
 • zmiany w module programu partnerskiego,
 • zmiany w module kalkulacji jednoproduktowej,
 • poprawki i zmiany w obsłudze wykazów danych.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość