aktualności

Aktualności 27 października 2015 (aktualizacja 5 listopada 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.227) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie do kreatora operacji opcji prolongaty polisy (zmiana okresu ubezpieczenia oraz przypisu i rat ryzyk),
 • dodanie masowego kreatora prolongaty polisy na wykazie polis (funkcja niedostępna dla klientów synchronizacji),
 • aktualizacja obsługi serwisu smsapi.pl (użycie dedykowanej przez smsapi.pl biblioteki do komunikacji z serwisem),
 • wprowadzenie obsługi rodzajów sms'ów: ECO, PRO, 2-WAY,
 • dodanie pól "obcokrajowiec" oraz "paszport" na kartotece podmiotu oraz formularzu danych podmiotu w kreatorze kalkulacji jednoproduktowej,
 • przebudowanie funkcji wydzielenia startowego danych dla klienta synchronizacji, m.in. optymalizacja i przyspieszenie procesu wydzielenia oraz dodanie powiadomienia sms o zakończeniu procesu lub wystąpieniu błędu,
 • poprawa funkcji synchronizacji prowizji,
 • dodanie pola serii polisy (SeriaNrPol_NotNes) do importu komunikatów z pliku csv,
 • dodanie pola roku wznowienia polisy (WznRok_NotNes) do importu statement'ów prowizyjnych,
 • dodanie możliwości otwarcia szablonu prowizyjnego z poziomu formularza statement'u (wykazu pobranych prowizji),
 • dodanie nowych funkcji do reguł wyszukiwania funkcji kojarzenia polis (import statement'ów prowizyjnych, przepływów finansowych),
 • poprawka w funkcji kojarzącej polisy podczas importu (statement, przepływ finansowy, komunikaty, szkody),
 • poprawka błędu występującego podczas generowania faktur dla agentów,
 • poprawka w funkcji generującej faktury na podstawie zamówień programu partnerskiego,
 • poprawka w funkcji importu zdjęć,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (5 listopada 2015):

 • aktualizacja produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa Gothaer,
 • aktualizacja produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa Proama.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 1 października 2015

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.226) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie możliwości synchronizowania danych kartotek agentów w ramach synchronizacji do wybranych licencji (koordynatorów),
 • dodanie możliwości edycji kartoteki agenta przez koordynatora do momentu blokady kartoteki w centrali,
 • rozszerzenie funkcjonalności fakturowania w module programu partnerskiego,
 • zmiany w wyglądzie formularza SMS oraz historii SMS,
 • zmiany w słownikach towarzystw; definicja druku rozszerzona została o symbol druku, na którym domyślnie kontynuowane będzie ubezpieczenie (dodany mechanizm wyboru/zmiany symbolu druku na formularzu polisy po wybraniu polisy kontynuowanej oraz dodany mechanizm zmiany serii druku w module statement'u dla automatycznej kontynuacji),
 • rozszerzenie zakresu danych agenta w module korespondencji seryjnej,
 • dodanie do wykazu polis danych teleadresowych (poczta elektroniczna, numer telefonu komórkowego), które są drukowane na wnioskach/polisach,
 • poprawki obsługi grup przyporządkowania ryzyk na formularzu szablonu prowizyjnego,
 • poprawki funkcji formularza kartoteki agenta oraz zmiany w wyglądzie formularza,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 21 września 2015

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.225) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie możliwości określania opcji koordynatora w module zarządzania licencjami centrali,
 • zmiany w module agenta (rozszerzenie zakresu danych w kartotece agenta, zmiany w wyglądzie formularza kartoteki agenta),
 • dodanie kolumn adresu punktu sprzedaży oraz miejsca prowadzenia działalności do wykazu agentów,
 • dodanie możliwości tworzenia nowej kartoteki agenta w ramach licencji koordynatorów,
 • zmiany w module korespondencji seryjnej (rozszerzenie zakresu danych agenta dla korespondencji, rozszerzenie zakresu odbiorców korespondencji seryjnej o koordynatora oraz opiekuna agenta, dodanie możliwości określania użytkowego rodzaju adresu dla każdego odbiorcy, dodanie generowania komunikatu dla każdego odbiorcy korespondencji, zmiany w wyglądzie formularzy modułu, uproszczenie edytora dla szablonu poczty elektronicznej, synchronizacja podglądu treści szablonu oraz podglądu treści przykładowej w formularzu szablonu korespondencji, szereg poprawek funkcjonalności modułu),
 • zmiany w module komunikatów (dodanie wyboru użytkowego rodzaju adresu podczas wysyłania komunikatu pocztą elektroniczną, rozszerzenie zakresu informacji na liście odbiorców komunikatu),
 • zmiany w module faktur oraz w wykazie uznań prowizyjnych (dodanie wyboru użytkowego rodzaju adresu podczas wysyłania komunikatu pocztą elektroniczną),
 • zmiany w module statement'ów towarzystw (dodanie do mechanizmu kojarzenia polis opcjonalnego kojarzenia po numerze operacji polisy, poprawka oraz rozszerzenie funkcji wydzielającej imię/imiona i nazwisko z nazwy podmiotu),
 • zmiany w module przepływów finansowych towarzystw (dodanie do mechanizmu kojarzenia polis opcjonalnego kojarzenia po numerze operacji polisy),
 • zmiany w module importu zgłoszeń agentów z towarzystw (poprawki oraz zmiana zakresu wymagalności importowanych danych),
 • zmiany oraz z poprawki w module importu ofert towarzystw (m.in. włączenie mechanizmu kojarzenia polis stosowanego w statement'ach towarzystw),
 • zmiany w module importu szkód (włączenie mechanizmu kojarzenia polis stosowanego w statement'ach towarzystw),
 • standaryzacja wyglądu podformularzy wykazów dla wybranych formularzy programu (formularze oparte o nowy wygląd),
 • poprawki w silniku kalkulacji składki,
 • poprawka dotycząca podpisywania poczty elektronicznej certyfikatem dla użytkowników Windows 10,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 20 sierpnia 2015 (aktualizacja 21 sierpnia, 1 września 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.224) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • zmiany w silniku kalkulacji składki (dodanie nowych rodzajów korekt),
 • aktualizacja zewnętrznych bibliotek programu,
 • inne drobne zmiany i poprawki.

Dodatki (21 sierpnia 2015):

 • aktualizacja produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa Compensa.

Dodatki (1 września 2015):

 • dodanie modułu importu danych zgłoszeń agentów (nadanie numeru uprawnień agenta) z towarzystwa,
 • zmiana mechanizmu kojarzenia polis w przepływach finansowych na analogiczne do statement'ów prowizyjnych (administracja dostępna w ustawieniach przepływów),
 • formularz ustawień kojarzenia polis dla statement'ów prowizyjnych został przeniesiony do podformularza ustawień prowizji.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 4 sierpnia 2015 (aktualności 12, 14, 18 sierpnia 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.223) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • udostępnienie produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa Compensa,
 • dodanie ustawień dla mechanizmu kojarzenia polis w statement'cie prowizyjnym (ustawienia dostępne są na formularzu ustawień programu oraz z poziomu formularza statement'u),
 • dodanie kolumny oraz warunku firmy operacji na wykazie uznań prowizyjnych,
 • dodanie możliwości ustawienia firmy dla operacji na wykazie uznań prowizyjnych,
 • dodanie zestawienia wyników dla agencji z podziałem na miesiące na wykazie rozliczeniowym operacji,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (12 sierpnia 2015):

 • poprawki optymalizujące (przyspieszające) pracę programu na bazie danych (ze szczególnym uwzględnieniem serwera MSSQL),
 • zmiany w mechanizmie kojarzenia polis w statement'cie prowizyjnym (usunięcie parametru "Usuwaj znaki inne niż cyfry", dodanie nowych warunków oraz funkcji do reguł).

Dodatki (14 sierpnia 2015):

 • zmiany w mechanizmie kojarzenia polis w module statement'u,
 • dodanie opcjonalnego pola "Ubezpieczony przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim" na formularzu podmiotów kalkulacji jednoproduktowych,
 • dalsza optymalizacja pracy programu na bazie danych,
 • drobne zmiany w wydruku zestawieniu operacji do towarzystwa.

Dodatki (18 sierpnia 2015):

 • dodanie mechanizmu wydzielającego imię z danych podmiotu po imporcie statement'u prowizyjnego,
 • dodanie nowych warunków reguł w statement'cie prowizyjnym,
 • szereg innych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość