aktualności

Aktualności 11 maja 2016

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.232) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • udostępnienie produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa InterRisk,
 • nowy formularz edycji pojazdu, wraz z nowym zintegrowanym mechanizmem zaciągania danych z dowodu i słowników Info-Ekspert i Eurotax,
 • nowy formularz pojazdu w module wniosku/wydruku,
 • zmiany/poprawki w ramach modułu statement'u prowizyjnego,
 • zmiany w module importu wpłat przelewowych,
 • nowa funkcja modułu analizy, zapisująca poziomy uzupełniające w szablonach okresu analizy,
 • dodane pole "rodzaj umowy zlecenia" w kartotece agenta,
 • rozszerzenie zakresu danych wykazu agentów,
 • poprawka w funkcji testu operacji zmiany przypisu,
 • poprawka w module zarządzania licencjami agentów,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 3 marca 2016 (aktualności 14, 30 marca 2016)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.231) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie modułu importu wpłat przelewowych; moduł na podstawie wyciągów bankowych wiąże wpłatę z polisą (złożony mechanizm oparty o dane numeru konta, nadawcy, tytułu jak również kwoty i adresu nadawcy), pozwala rozbić wpłatę na raty lub polisy, na podstawie powiązań tworzy operacje inkasa w polisach (nie dotyczy klientów synchronizacji),
 • dodanie modułu ankiety w kreatorze produktów jednorazowych oraz zmiana mechanizmów nawigacji formularza,
 • Zmiany w schematach prowizyjnych:
  - usunięcie definicji i obsługi grup przypisania,
  - dodanie obsługi grup struktury portfela,
  - dodanie poziomu korekcyjnego dla agenta w strukturze,
  - dodanie możliwości ustawiania wysokości prowizji na podstawie poziomu odniesienia za pomocą punktów (wcześniej tylko zmiana procentowa),
  - dodanie pola poziomu nadrzędnego dla poziomu,
 • zmiany w module analizy produkcji:
  - dodanie możliwości przygotowania osobnych definicji dla poszczególnych towarzystw oraz dla całej produkcji,
  - dodanie możliwości określenia zakresu analizowanej produkcji o grupy struktury portfela,
  - dodanie możliwości określenia współczynnika portfela w oparciu o grupy struktury portfela,
  - dodanie możliwości określenia poziomu korekcyjnego,
  - zmiana formularza analizy; rozszerzenie zakresu opcji analizy o mnożnik wartości progu, zmiana wykazów analizy agenta oraz towarzystw agenta,
  - dodanie blokady zapisu zmian dla schematów z datą obowiązywania równą lub późniejszą od daty początku obowiązywania zmian określonej na formularzu analizy,
  - dodanie możliwości zapisu zmian poziomów korekcyjnych w bieżącej wersji schematu prowizyjnego,
  - dodanie możliwości łączenia produkcji towarzystw nadrzędnego i podrzędnych w ramach analizy (ustawienia łączenia towarzystw),
  - dodanie możliwości łączenia produkcji wybranych agentów w ramach analizy (dane agenta nadrzędnego na formularzu kartoteki agenta),
  - zmiana obsługi umowy aktywnej danych towarzystwa na kartotece firmy,
  - optymalizacja procesu analizy,
 • amiany w module statement'u prowizyjnego:
  - przywrócenie kolumny "Nowa/Wznowiona",
  - poprawki filtrowania wykazu,
  - wyłączenie możliwości edycji dla kolumny "Ile ryzyk",
  - wyświetlanie proponowanych polis po ponownym otwarciu,
  - poprawka funkcji podziału nazwiska (nazwy) i imion klienta,
  - zmiany dla sumowania pozycji w statement'cie prowizyjnym
  - poprawki w odświeżaniu danych na wykazie pozycji,
  - dodanie wyboru polisy na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu,
 • Poprawa wyświetlanych danych na wykazie polis w kolumnach "Tel. kom. polisa" oraz "E-mail polisa",
 • Poprawa wczytywania danych adresowych na kartotece podmiotu,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (14 marca 2016):

 • zmiany w module programu partnerskiego (dodanie nowych funkcjonalności związanych z operacją na punktach i zamówieniami),
 • zmiany i poprawki w module importu wpłat przelewowych,
 • zmiany i poprawki w module statement'ów prowizyjnych,
 • dodanie testu zależności wysokości prowizji poziomów na formularzu schematu prowizyjnego,
 • zmiany w silniku kalkulacji składki,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (30 marca 2016):

 • zmiany w module prowizyjnym,
 • zmiany w module statement'ów towarzystw,
 • zmiany i poprawki w module importu wpłat przelewowych,
 • zmiany w module programu partnerskiego,
 • zmiany w module kalkulacji jednoproduktowej,
 • poprawki i zmiany w obsłudze wykazów danych.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 20 stycznia 2016 (aktualności 22,25 stycznia, 2,5 lutego 2016)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.230) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • zmiana wyglądu formularza kartoteki danych podmiotu,
 • dodanie pól "Obcokrajowiec", "Paszport", "Nazwa dz. gosp." do formularza kartoteki podmiotu,
 • dodanie wykazu polis podmiotu do formularza kartoteki podmiotu,
 • rozszerzenie funkcjonalności podformularzy wykazów (m.in. dodanie podsumowań, dodanie możliwości modyfikowania wyglądu wybranych podformularzy),
 • zmiana wyglądu formularza statement'u prowizyjnego towarzystwa (m.in. wprowadzenie podformularzy wykazów z możliwością przystosowania wyglądu oraz zapisu szablonu wyglądu dla każdego towarzystwa),
 • dodanie pola innych danych ("Inne_NotNes") do importu statement'ów prowizyjnych towarzystw,
 • zmiana/optymalizacja mechanizmu pobierania statement'ów prowizyjnych towarzystw,
 • zmiana/optymalizacja mechanizmu wyszukiwania polis na podstawie pozycji statement'u prowizyjnego towarzystw,
 • dodanie pól "Symbol agenta wpłacającego" oraz "Symbol agenta nadrzędnego w analizie" na kartotece danych agenta (nie dotyczy klientów synchronizacji),
 • zmiany i poprawki mechanizmu analizy produkcji (m.in. wspólna analiza produkcji dla agenta nadrzędnego i podrzędnych na podstawie znacznika "Symbol agenta nadrzędnego w analizie" kartoteki danych agenta, usunięcie wykazu ryzyk wykluczonych z analizy),
 • zmiany w module przepływów (m.in. do przepływu dodawane są podkładki agenta przepływu oraz innych agentów na podstawie znacznika "Symbol agenta wpłacającego" kartoteki danych agenta),
 • zmiana wyglądu formularzy modułu programu partnerskiego,
 • zmiana wyglądu oraz dodanie pola produktu na raporcie prowizyjnym,
 • dodanie grup przypisania ryzyk w słowniku towarzystw,
 • dodanie formularza podglądu danych słownika towarzystw (towarzystwa, ryzyka towarzystw i użytkowe wraz z grupami, druki wraz z grupami, produkty, powiązania pomiędzy drukami, produktami oraz ryzykami) (tylko dla central synchronizacji),
 • dodanie (dla operatorów będących administratorami) możliwości edycji pola "Data wpływu" na formularzu podkładki agenta,
 • dodanie pól roku produkcji oraz pojemności pojazdu na wykazie polis,
 • poprawki w funkcjach importu danych z towarzystw,
 • dodanie zabezpieczenia podczas importu (dokumentu) pustego pliku ,
 • dodanie kolejnych rodzajów danych w sejfie: dane połączenia bazy danych oraz PIN,
 • przywrócenie kreatora prolongaty na wykazie polis (nie dotyczy klientów synchronizacji),
 • rozszerzenie mechanizmu testu danych polisy o pole kontynuacji dla ryzyk polisy,
 • dodanie informacji o czasie pobierania danych na pasku filtru wykazu,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (22 stycznia 2016):

 • dodanie pola daty zatwierdzenia operacji dla kreatorów prolongaty polisy,
 • poprawa błędu występującego na otwarciu kartoteki podmiotu.

Dodatki (25 stycznia 2016):

 • dodanie pola daty wznowienia do kartoteki polisy,
 • dodanie operacji zmiany daty wznowienia polisy,
 • dodanie kolumny daty wznowienia oraz warunku wyszukiwania wg. daty wznowienia na wykazie polis oraz wykazie akwizycji wznowień,
 • dodanie funkcji masowej zmiany daty wznowienia polisy na wykazie polis oraz wykazie akwizycji wznowień,
 • zmiany na formularzu statement'u prowizyjnego,
 • poprawa błędu występującego podczas otwierania okna ustawień programu.

Dodatki (2 lutego 2016):

 • aktualizacja produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa COMPENSA,
 • drobne zmiany w ramach formularza adresu, operacji statement'u, analizy produkcji.

Dodatki (5 lutego 2016):

 • dodanie opcjonalnego pola kontynuacji ubezpieczenia oraz poprzedniego towarzystwa dla kalkulacji jednoproduktowych,
 • rozszerzenie wykazu polis o dane (pierwszego) uposażonego.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

SEJF

Do czego służy moduł sejfu?
Sejf można wykorzystać do bezpiecznego przechowywania loginów i haseł do:
- portali (np. portali towarzystw),
- programów,
- poczty on-line,
- zdalnych pulpitów,
- serwerów ftp,
- komunikatorów internetowych (GG, Skype, ...),
wraz z informacją o nazwie programu, adresie portalu, itp.

W sejfie można również zapisać:
- login, hasło oraz zawartość plików ustawień połączenia OpenVPN,
- pełne ustawienia konta pocztowego dla programu pocztowego,
- adresy ciekawych stron www,
- inne dane.

Dane zapisane w sejfie można filtrować według typu oraz treści dodatkowego opisu zapisanej pozycji.

Hasła pozycji w sejfie domyślnie są ukryte (zastąpione znakami maski), tak na podglądzie pozycji sejfu jak również podczas jej edycji. Dzięki temu osoby postronne nie mogą ich zobaczyć. Treść hasła pozycji można jednak podglądnąć używając odpowiedniej opcji.

Szyfrowanie
Szyfrowanie realizowane jest za pomocą jednego z najbezpieczniejszych algorytmów; AES w trybie CBC o długości klucza 256 bitów.

Szyfrowanie oparte jest o hasło o długości co najmniej 8 znaków (maksymalnie 32 znaki), w którym muszą się znaleźć duża i mała litera, cyfra oraz znak specjalny.
Podczas ustalania nowego hasła program wymaga wprowadzenia hasła dwukrotnie celem sprawdzenia poprawności. Możliwe jest również ustawienie podpowiedzi, która pomoże w przypadku zapomnienia hasła.

Uwaga!!!
W przypadku zapomnienia hasła (ze względu na zastosowany algorytm szyfrujący) odtworzenie danych sejfu jest praktycznie niemożliwe!

Eksport, import ...
Dane sejfu można wyeksportować do zaszyfrowanego pliku oraz pobrać pobrać z pliku do bazy danych. Import danych sejfu wymaga podania hasła, podobnie jak otwarcie danych sejfu z bazy danych.

Aktualizacja 14 grudnia 2015 (aktualności 18 grudnia 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.229) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie modułu SEJFu (moduł umożliwia bezpieczne gromadzenie haseł oraz innych wrażliwych danych w jednym zabezpieczonym miejscu każdemu użytkownikowi (operatorowi) programu, dane są szyfrowane silnym algorytmem (AES w trybie CBC, klucz 256b) przy użyciu specjalistycznych komponentów oraz zabezpieczone hasłem dostępu ustawianym przez operatora),
 • poprawka wydruku faktury,
 • poprawka błędu zakresu na formularzu pozycji statement'u,
 • aktualizacja zewnętrznych bibliotek programu.

Dodatki (15 grudnia 2015):

 • rozszerzenie danych pozycji w sejfie o uwagi, dodanie rodzaju "baza danych",
 • Poprawki do zbiorczego wydruku faktur z poziomu wykazu faktur.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość