aktualności

Aktualności 14 kwietnia 2015

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.218) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie obsługi kartoteki pojazdu w silniku przygotowania (kalkulacji) i wniosku polisy (rozszerzenie funkcjonalności kreatora jedno-produktowego) oraz zmiany i poprawki funkcjonalności oraz wyglądu formularzy,
 • rozszerzenie funkcji dotyczących metod płatności w silniku wniosku/wydruku,
 • dodanie możliwości filtrowania wykazu podmiotów według danych teleadresowych,
 • dodanie kolumny zawodu oraz daty urodzenia podmiotu na wykazie polis oraz wykazie rat,
 • dodanie opcjonalnego pola godziny wystawienia polisy/wniosku/deklaracji na formularzu wniosku/wydruku,
 • dodanie informacji o dodaniu szablonu wykazu lub korespondencji seryjnej do szablonów współdzielonych na formularzu pobierania szablonów,
 • dodanie eksportu zawartych polis dla Concordia do pliku CSV, opcja dostępna jest na wykazie operacji,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 21 marca 2015 (aktualizacja 25 marca 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.217) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie słownika zawodów do programu (słownik oparty o klasyfikację zawodów i specjalności obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r),
 • dodanie pola zawodu wykonywanego do kartoteki podmiotu,
 • rozszerzenie funkcjonalności silnika kalkulacji,
 • rozszerzenie funkcjonalności silnika wniosku/wydruku,
 • poprawa funkcji współdzielenia szablonów filtrów (obsługa zgodności dla szablonów opartych o poprzedni moduł wykazów),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (25 marca 2015):

 • dodanie opcji do mechanizmu generowania operacji inkasa dla pozycji wykazu akwizycji rat ,
 • aktualizacja modułu przenoszenia bazy danych pomiędzy serwerami,
 • poprawki w module aktualizacji słowników towarzystw,
 • poprawka dotycząca rozkładu ratalnego składki w silniku kalkulacji składki.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 16 marca 2015

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.216) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie obsługi komunikatów wyliczenia składki w silniku przygotowania (kalkulacji) i wniosku polisy (rozszerzenie funkcjonalności kreatora jedno-produktowego),
 • dodanie możliwości pominięcia edycji uposażonych w module wniosku polisy,
 • dodanie możliwości dodawania i edycji danych teleadresowych dla towarzystw ubezpieczeniowych (central) słownika KA2 System (formularz ustawień programu),
 • dodanie pola "rozliczeniowy" dla danych teleadresowych towarzystw (central i oddziałów definiowanych w danych firmowych),
 • dodanie możliwości wysłania faktury (lub innego dokumentu księgowego) do towarzystwa (centrala lub oddział) wiadomością elektroniczną (e-mail) (funkcja dostępna na formularzu faktury oraz na wykazie faktur),
 • dodanie mechanizmu pomocy edytora filtra wykazów (dodane dla formularza wyszukiwania polisy w module statement'u),
 • dodanie kolumny nazwy statement'u na podformularzu prowizji kartoteki polisy,
 • dodanie pola (niewymaganego) symbolu agenta do mechanizmu importu statement'ów,
 • poprawa błędu związanego ze zmianą symbolu ryzyka podczas ręcznego rozksięgowania prowizji w module statement'u,
 • dodanie mechanizmu generowania operacji inkasa dla pozycji wykazu akwizycji rat (funkcja niedostępna dla licencji będących klientami synchronizacji),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 4 marca 2015

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.215) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie roli uposażony dla podmiotów w ramach polisy,
 • zmiany w silniku kalkulacji,
 • zmiany w silniku wniosku (również pełna obsługa podmiotów będących uposażonymi),
 • zmiany i poprawki w funkcji ręcznego rozksięgowania ryzyk w statment'ach towarzystw,
 • dodanie kolumny i warunku ryzyka towarzystwa na wykazie uznań prowizji,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 10 lutego 2014 (aktualizacja 18 lutego 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.214) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • nowy moduł przygotowania produktu, edycji wniosku i wydruku oraz zapisu kartoteki polisy,
 • poprawki w wydruku podkładki agenta,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (18 lutego 2015):

 • rozszerzenie zakresu obsługiwanych wersji bazy MSSQL Server o wersje; 2010, 2012,
 • dodanie możliwości zmiany (w tym masowej) symbolu ryzyka oraz informacji o kontynuacji ryzyka polisy w ramach formularza statement'u,
 • dodanie możliwości zmiany numeru polisy dla pozycji statement'u na formularzu statement'u,
 • dodanie warunku wyszukiwania według ryzyka towarzystwa oraz kolumny ryzyka towarzystwa dla wykazu operacji według ryzyk,
 • rozszerzenie opcji dla umowy zlecenia (w kartotece agenta) oraz zmiana w wydruku umowy zlecenia,
 • zmiany w module synchronizacji danych,
 • zmiany w silniku kalkulacji składki.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość