aktualności

Aktualności 16 marca 2015

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.216) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie obsługi komunikatów wyliczenia składki w silniku przygotowania (kalkulacji) i wniosku polisy (rozszerzenie funkcjonalności kreatora jedno-produktowego),
 • dodanie możliwości pominięcia edycji uposażonych w module wniosku polisy,
 • dodanie możliwości dodawania i edycji danych teleadresowych dla towarzystw ubezpieczeniowych (central) słownika KA2 System (formularz ustawień programu),
 • dodanie pola "rozliczeniowy" dla danych teleadresowych towarzystw (central i oddziałów definiowanych w danych firmowych),
 • dodanie możliwości wysłania faktury (lub innego dokumentu księgowego) do towarzystwa (centrala lub oddział) wiadomością elektroniczną (e-mail) (funkcja dostępna na formularzu faktury oraz na wykazie faktur),
 • dodanie mechanizmu pomocy edytora filtra wykazów (dodane dla formularza wyszukiwania polisy w module statement'u),
 • dodanie kolumny nazwy statement'u na podformularzu prowizji kartoteki polisy,
 • dodanie pola (niewymaganego) symbolu agenta do mechanizmu importu statement'ów,
 • poprawa błędu związanego ze zmianą symbolu ryzyka podczas ręcznego rozksięgowania prowizji w module statement'u,
 • dodanie mechanizmu generowania operacji inkasa dla pozycji wykazu akwizycji rat (funkcja niedostępna dla licencji będących klientami synchronizacji),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 4 marca 2015

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.215) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie roli uposażony dla podmiotów w ramach polisy,
 • zmiany w silniku kalkulacji,
 • zmiany w silniku wniosku (również pełna obsługa podmiotów będących uposażonymi),
 • zmiany i poprawki w funkcji ręcznego rozksięgowania ryzyk w statment'ach towarzystw,
 • dodanie kolumny i warunku ryzyka towarzystwa na wykazie uznań prowizji,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 10 lutego 2014 (aktualizacja 18 lutego 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.214) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • nowy moduł przygotowania produktu, edycji wniosku i wydruku oraz zapisu kartoteki polisy,
 • poprawki w wydruku podkładki agenta,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (18 lutego 2015):

 • rozszerzenie zakresu obsługiwanych wersji bazy MSSQL Server o wersje; 2010, 2012,
 • dodanie możliwości zmiany (w tym masowej) symbolu ryzyka oraz informacji o kontynuacji ryzyka polisy w ramach formularza statement'u,
 • dodanie możliwości zmiany numeru polisy dla pozycji statement'u na formularzu statement'u,
 • dodanie warunku wyszukiwania według ryzyka towarzystwa oraz kolumny ryzyka towarzystwa dla wykazu operacji według ryzyk,
 • rozszerzenie opcji dla umowy zlecenia (w kartotece agenta) oraz zmiana w wydruku umowy zlecenia,
 • zmiany w module synchronizacji danych,
 • zmiany w silniku kalkulacji składki.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 5 lutego 2015

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.213) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie nowej metody płatności "Karta płatnicza" (nowa metoda pełni funkcję informacyjną, w ramach zestawień rozliczeniowych, podkładek, przepływów finansowych jest tożsama metodzie "Gotówka"),
 • poprawa zestawienia Karta rozliczenia akwizycji TUW "TUW",
 • dodanie warunku filtrowania "firma podkładki towarzystwa" dla wykazów rozliczeniowych, dodanie kolumny "Firma podkładki towarzystwa" na wykazach rozliczeniowych,
 • poprawa formatowania daty i godziny w raportach programu,
 • poprawa obsługi danych firmowych (w przypadku zdefiniowanych wielu firm) w module wniosku i wydruku polisy,
 • drobne poprawki w silnikach kalkulacji on-line,
 • szereg innych, drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 22 stycznia 2015 (aktualizacja 23 stycznia 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.212) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa PROAMA,
 • szereg drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (23 stycznia 2015):

 • poprawka do błędu w komunikacji z zewnętrznym serwerem dokumentów.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość