aktualności

Aktualności 3 czerwca 2015 (aktualizacja 12, 15 czerwca 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.221) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa WARTA oraz HDI,
 • aktualizacja obsługi protokołów TWAIN/WIA (skanowanie),
 • dodanie parametru "Włącz duplex" na formularzu pobierania obrazów,
 • dodanie parametru "Rozmiar strony" na formularzu pobierania obrazów,
 • dodanie wyboru sposobu zapisu pobieranych obrazów:
  - osobne obrazy (*.jpeg),
  - osobne dokumenty (*.pdf),
  - jeden dokument (*.pdf),
 • zmiany w silniku kalkulacji (m.in. rozszerzenie korekt kalkulacji o nowe rodzaje),
 • poprawki w ramach modułu łączenia towarzystw,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (12 czerwca 2015):

 • wprowadzenie poprawki w obsłudze protokołu TWAIN dla skanerów marki Canon,
 • rozszerzenie kontekstu firmowego o operacje polis (automatyczne ustawianie firmy z poziomu statement'u oraz podkładki towarzystwa, możliwość ręcznego ustawienia z poziomu wykazu operacji),
 • rozszerzenie modułu łączenia towarzystw o możliwość pobierania danych towarzystwa nadrzędnego i podrzędnego w ramach jednego statement'u,
 • poprawka funkcji ustawiającej powiązania komunikatu do polisy w module korespondencji seryjnej dla statement'u,
 • poprawka w funkcji zatwierdzającej polisę z dodanym drukiem dodatkowym innego towarzystwa,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

 • Poprawka edycji druków dodatkowych w module wniosku/wydruku polisy

 • Zmiany w silniku kalkulacji składki,
 • poprawka w funkcji dodawania kolejnej wersji dokumentu,
 • zmiany w funkcji eksportu danych statement'u.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 21 maja 2015 (aktualizacja 25 maja 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.220) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie nowego modułu łączenia towarzystw, w ramach którego można zarządzać opcjami;
  - wprowadzania druków dodatkowych polisy innego towarzystwa niż towarzystwo druku polisy w ramach towarzystw połączonych,
  - tworzenia podkładki (raportu rozliczeniowego) dla połączonych towarzystw,
  (zarządzanie dostępne jest w ramach central synchronizacji),
 • dodanie pola towarzystwa na formularzu druków dodatkowych polisy,
 • dodanie warunków "posiada dodane druki dodatkowe operacji o serii druku" oraz "posiada dodane druki dodatkowe operacji o numerze druku" w sekcji polisy modułu filtrowania,
 • dodanie do kartoteki agenta informacji opisowej o poziomach prowizyjnych, informacja jest ustawiana automatycznie lub na żądanie na formularzu analizy prowizji,
 • dodanie pola poziom prowizyjny agenta na wykazie agentów oraz wykazie uznań prowizyjnych,
 • dodanie opcjonalnego pola orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na formularzu podmiotów kalkulacji jednoproduktowych,
 • dodanie obsługi specjalnych punktów programu partnerskiego, dla których nie jest tworzona faktura kosztowa agenta, faktura przychodowa jest tworzona zgodnie z ogólnymi ustawieniami,
 • Dodanie modułu zarządzania licencjami programu przypisanymi do agentów przez centrale synchronizacji (edycja zakresu danych związanych z uprawnieniami agenta, dostęp do logu licencji, możliwość wystawienia nowego numeru aktywacyjnego stanowiska licencji),
 • poprawa wydruku Karty rozliczeniowej Concordii,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (25 maja 2015):

 • poprawa błędu krytycznego związanego z edycją druków dodatkowych na formularzu polisy

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 29 kwietnia 2015

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.219) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie słownika kodów PKD do programu,
 • dodanie w kartotece podmiotu informacji o kodzie PKD dla podmiotów: osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, osób prawnych oraz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej,
 • dodanie kolumny "Uwagi do polisy" do wykazów polis, rat, akwizycji wznowień, akwizycji rat, operacji (rozliczeniowego),
 • dodanie warunku filtrowania wykazów dla pola uwag polisy (uwaga: do porównania przyjmowane jest 255 pierwszych znaków pola, pobieranie wykazu z filtrem zawierającym pole uwag będzie się wykonywać wielokrotnie dłużej niż w pozostałych przypadkach),
 • zmiana w funkcji pobierającej uprawnienia agenta w module wniosku/polisy,
 • poprawka błędu krytycznego w module synchronizacji dotyczącego danych przepływów finansowych
 • poprawki w funkcji zatwierdzającej operację inkasa,
 • poprawka w funkcji generującej inkasa wybranych pozycji wykazu akwizycji rat,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 14 kwietnia 2015

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.218) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie obsługi kartoteki pojazdu w silniku przygotowania (kalkulacji) i wniosku polisy (rozszerzenie funkcjonalności kreatora jedno-produktowego) oraz zmiany i poprawki funkcjonalności oraz wyglądu formularzy,
 • rozszerzenie funkcji dotyczących metod płatności w silniku wniosku/wydruku,
 • dodanie możliwości filtrowania wykazu podmiotów według danych teleadresowych,
 • dodanie kolumny zawodu oraz daty urodzenia podmiotu na wykazie polis oraz wykazie rat,
 • dodanie opcjonalnego pola godziny wystawienia polisy/wniosku/deklaracji na formularzu wniosku/wydruku,
 • dodanie informacji o dodaniu szablonu wykazu lub korespondencji seryjnej do szablonów współdzielonych na formularzu pobierania szablonów,
 • dodanie eksportu zawartych polis dla Concordia do pliku CSV, opcja dostępna jest na wykazie operacji,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 21 marca 2015 (aktualizacja 25 marca 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.217) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie słownika zawodów do programu (słownik oparty o klasyfikację zawodów i specjalności obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r),
 • dodanie pola zawodu wykonywanego do kartoteki podmiotu,
 • rozszerzenie funkcjonalności silnika kalkulacji,
 • rozszerzenie funkcjonalności silnika wniosku/wydruku,
 • poprawa funkcji współdzielenia szablonów filtrów (obsługa zgodności dla szablonów opartych o poprzedni moduł wykazów),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (25 marca 2015):

 • dodanie opcji do mechanizmu generowania operacji inkasa dla pozycji wykazu akwizycji rat ,
 • aktualizacja modułu przenoszenia bazy danych pomiędzy serwerami,
 • poprawki w module aktualizacji słowników towarzystw,
 • poprawka dotycząca rozkładu ratalnego składki w silniku kalkulacji składki.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość