aktualności

Aktualności 4 sierpnia 2015 (aktualności 12, 14, 18 sierpnia 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.223) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • udostępnienie produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa Compensa,
 • dodanie ustawień dla mechanizmu kojarzenia polis w statement'cie prowizyjnym (ustawienia dostępne są na formularzu ustawień programu oraz z poziomu formularza statement'u),
 • dodanie kolumny oraz warunku firmy operacji na wykazie uznań prowizyjnych,
 • dodanie możliwości ustawienia firmy dla operacji na wykazie uznań prowizyjnych,
 • dodanie zestawienia wyników dla agencji z podziałem na miesiące na wykazie rozliczeniowym operacji,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (12 sierpnia 2015):

 • poprawki optymalizujące (przyspieszające) pracę programu na bazie danych (ze szczególnym uwzględnieniem serwera MSSQL),
 • zmiany w mechanizmie kojarzenia polis w statement'cie prowizyjnym (usunięcie parametru "Usuwaj znaki inne niż cyfry", dodanie nowych warunków oraz funkcji do reguł).

Dodatki (14 sierpnia 2015):

 • zmiany w mechanizmie kojarzenia polis w module statement'u,
 • dodanie opcjonalnego pola "Ubezpieczony przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim" na formularzu podmiotów kalkulacji jednoproduktowych,
 • dalsza optymalizacja pracy programu na bazie danych,
 • drobne zmiany w wydruku zestawieniu operacji do towarzystwa.

Dodatki (18 sierpnia 2015):

 • dodanie mechanizmu wydzielającego imię z danych podmiotu po imporcie statement'u prowizyjnego,
 • dodanie nowych warunków reguł w statement'cie prowizyjnym,
 • szereg innych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 19 czerwca 2015 (aktualności 29 czerwca, 1, 14 oraz 16 lipca 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.222) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • nowa wersja modułu do wysyłania poczty elektronicznej (w tym zupełnie nowe funkcje wysyłające, poprawa zgodności z bezpiecznymi protokołami, dodanie testu ustawień serwera SMTP, dodanie formatowania tekstu podpisu, wysyłka wiadomości w formacie HTML (wcześniej tekst)),
 • dodanie możliwości podpisywania wiadomości poczty elektronicznej certyfikatem, przypisanie certyfikatu do operatora określane jest na formularzu ustawień operatora,
 • dodanie możliwości podpisywania dokumentów księgowych (faktur, rachunków, ...) certyfikatem (w tym certyfikatem kwalifikowanym), podpis znajduje się w treści dokumentu, przypisanie certyfikatu określane jest na formularzu ustawień faktur ,
 • dodanie ograniczenia wg. dat zatwierdzenia operacji dla funkcji administracyjnej "Sprawdź/ustaw numerowanie operacji",
 • dodanie możliwości otwarcia pełnego logu (dla wszystkich licencji) licencji w ramach modułu zarządzania licencjami w centrali synchronizacji,
 • dodanie pól "Data raty oper.", "Przypis akt. raty oper." w wykazach rozliczeniowym wg. operacji oraz rozliczeniowym według ryzyk,
 • dodanie warunków filtrowania "Operacja: data raty operacji inkasa", "Operacja: przypis aktualny raty operacji inkasa" na wykazach rozliczeniowym wg. operacji oraz rozliczeniowym według ryzyk,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (29 czerwca 2015):

 • poprawa obsługi błędu kalkulacji składki w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa Gothaer,
 • rozszerzenie podpisu elektronicznego na wszystkie zestawienia (w formacie pdf) wykazu uznań prowizyjnych,
 • poprawa obsługi błędów certyfikatu podczas podpisywania dokumentów,
 • poprawa błędu wysyłki poczty elektronicznej do towarzystwa centrali.

Dodatki (1 lipca 2015):

 • dodanie do wykazu uznań prowizyjnych pól symbolu oraz opisu produktu,
 • dodanie masowego przypisywania oraz usuwania towarzystw oraz szablonów kalkulacji i wniosków w module zarządzania licencjami (wykaz licencji) w ramach centrali,
 • poprawa warunku towarzystwa filtru ręcznego dodawania operacji do podkładki towarzystwa w przypadku łączenia towarzystw,
 • poprawa błędu modułu zarządzania kontami sms.

Dodatki (14 lipca 2015):

 • rozszerzenie kontekstu firmowego na moduł przepływów finansowych,
 • dodanie pola (Agent_NotNes) do importu danych przepływów finansowych,
 • zmiany w module kalkulacji składki,
 • zmiany w module wniosku,
 • dodanie dodatkowej kontroli certyfikatów podpisów poczty oraz dokumentów pdf,
 • poprawka wykazu importów przepływów finansowych,
 • poprawka w funkcji wysyłającej komunikat jako pocztę elektroniczną,
 • poprawa raportu wykazu komunikatów,
 • poprawka w funkcji wysyłającej korespondencję seryjną jako pocztę elektroniczną,
 • poprawki w module prowizyjnym, poprawka funkcji ręcznego rozksięgowania,
 • poprawka w module wspomagającym generowanie wydruków wniosków/polis,
 • poprawki w module firmy.

Dodatki (16 lipca 2015):

 • dodanie opcjonalnego pola "Rencista" na formularzu podmiotów kalkulacji jednoproduktowych,
 • rozszerzenie funkcji zarządzania licencjami dla central synchronizacji,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa WARTA oraz HDI.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 3 czerwca 2015 (aktualizacja 12, 15 czerwca 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.221) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa WARTA oraz HDI,
 • aktualizacja obsługi protokołów TWAIN/WIA (skanowanie),
 • dodanie parametru "Włącz duplex" na formularzu pobierania obrazów,
 • dodanie parametru "Rozmiar strony" na formularzu pobierania obrazów,
 • dodanie wyboru sposobu zapisu pobieranych obrazów:
  - osobne obrazy (*.jpeg),
  - osobne dokumenty (*.pdf),
  - jeden dokument (*.pdf),
 • zmiany w silniku kalkulacji (m.in. rozszerzenie korekt kalkulacji o nowe rodzaje),
 • poprawki w ramach modułu łączenia towarzystw,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (12 czerwca 2015):

 • wprowadzenie poprawki w obsłudze protokołu TWAIN dla skanerów marki Canon,
 • rozszerzenie kontekstu firmowego o operacje polis (automatyczne ustawianie firmy z poziomu statement'u oraz podkładki towarzystwa, możliwość ręcznego ustawienia z poziomu wykazu operacji),
 • rozszerzenie modułu łączenia towarzystw o możliwość pobierania danych towarzystwa nadrzędnego i podrzędnego w ramach jednego statement'u,
 • poprawka funkcji ustawiającej powiązania komunikatu do polisy w module korespondencji seryjnej dla statement'u,
 • poprawka w funkcji zatwierdzającej polisę z dodanym drukiem dodatkowym innego towarzystwa,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

 • Poprawka edycji druków dodatkowych w module wniosku/wydruku polisy

 • Zmiany w silniku kalkulacji składki,
 • poprawka w funkcji dodawania kolejnej wersji dokumentu,
 • zmiany w funkcji eksportu danych statement'u.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 21 maja 2015 (aktualizacja 25 maja 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.220) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie nowego modułu łączenia towarzystw, w ramach którego można zarządzać opcjami;
  - wprowadzania druków dodatkowych polisy innego towarzystwa niż towarzystwo druku polisy w ramach towarzystw połączonych,
  - tworzenia podkładki (raportu rozliczeniowego) dla połączonych towarzystw,
  (zarządzanie dostępne jest w ramach central synchronizacji),
 • dodanie pola towarzystwa na formularzu druków dodatkowych polisy,
 • dodanie warunków "posiada dodane druki dodatkowe operacji o serii druku" oraz "posiada dodane druki dodatkowe operacji o numerze druku" w sekcji polisy modułu filtrowania,
 • dodanie do kartoteki agenta informacji opisowej o poziomach prowizyjnych, informacja jest ustawiana automatycznie lub na żądanie na formularzu analizy prowizji,
 • dodanie pola poziom prowizyjny agenta na wykazie agentów oraz wykazie uznań prowizyjnych,
 • dodanie opcjonalnego pola orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na formularzu podmiotów kalkulacji jednoproduktowych,
 • dodanie obsługi specjalnych punktów programu partnerskiego, dla których nie jest tworzona faktura kosztowa agenta, faktura przychodowa jest tworzona zgodnie z ogólnymi ustawieniami,
 • Dodanie modułu zarządzania licencjami programu przypisanymi do agentów przez centrale synchronizacji (edycja zakresu danych związanych z uprawnieniami agenta, dostęp do logu licencji, możliwość wystawienia nowego numeru aktywacyjnego stanowiska licencji),
 • poprawa wydruku Karty rozliczeniowej Concordii,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (25 maja 2015):

 • poprawa błędu krytycznego związanego z edycją druków dodatkowych na formularzu polisy

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 29 kwietnia 2015

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.219) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie słownika kodów PKD do programu,
 • dodanie w kartotece podmiotu informacji o kodzie PKD dla podmiotów: osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, osób prawnych oraz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej,
 • dodanie kolumny "Uwagi do polisy" do wykazów polis, rat, akwizycji wznowień, akwizycji rat, operacji (rozliczeniowego),
 • dodanie warunku filtrowania wykazów dla pola uwag polisy (uwaga: do porównania przyjmowane jest 255 pierwszych znaków pola, pobieranie wykazu z filtrem zawierającym pole uwag będzie się wykonywać wielokrotnie dłużej niż w pozostałych przypadkach),
 • zmiana w funkcji pobierającej uprawnienia agenta w module wniosku/polisy,
 • poprawka błędu krytycznego w module synchronizacji dotyczącego danych przepływów finansowych
 • poprawki w funkcji zatwierdzającej operację inkasa,
 • poprawka w funkcji generującej inkasa wybranych pozycji wykazu akwizycji rat,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość