aktualności

Aktualności 21 maja 2015 (aktualizacja 25 maja 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.220) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie nowego modułu łączenia towarzystw, w ramach którego można zarządzać opcjami;
  - wprowadzania druków dodatkowych polisy innego towarzystwa niż towarzystwo druku polisy w ramach towarzystw połączonych,
  - tworzenia podkładki (raportu rozliczeniowego) dla połączonych towarzystw,
  (zarządzanie dostępne jest w ramach central synchronizacji),
 • dodanie pola towarzystwa na formularzu druków dodatkowych polisy,
 • dodanie warunków "posiada dodane druki dodatkowe operacji o serii druku" oraz "posiada dodane druki dodatkowe operacji o numerze druku" w sekcji polisy modułu filtrowania,
 • dodanie do kartoteki agenta informacji opisowej o poziomach prowizyjnych, informacja jest ustawiana automatycznie lub na żądanie na formularzu analizy prowizji,
 • dodanie pola poziom prowizyjny agenta na wykazie agentów oraz wykazie uznań prowizyjnych,
 • dodanie opcjonalnego pola orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na formularzu podmiotów kalkulacji jednoproduktowych,
 • dodanie obsługi specjalnych punktów programu partnerskiego, dla których nie jest tworzona faktura kosztowa agenta, faktura przychodowa jest tworzona zgodnie z ogólnymi ustawieniami,
 • Dodanie modułu zarządzania licencjami programu przypisanymi do agentów przez centrale synchronizacji (edycja zakresu danych związanych z uprawnieniami agenta, dostęp do logu licencji, możliwość wystawienia nowego numeru aktywacyjnego stanowiska licencji),
 • poprawa wydruku Karty rozliczeniowej Concordii,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (25 maja 2015):

 • poprawa błędu krytycznego związanego z edycją druków dodatkowych na formularzu polisy

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 29 kwietnia 2015

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.219) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie słownika kodów PKD do programu,
 • dodanie w kartotece podmiotu informacji o kodzie PKD dla podmiotów: osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, osób prawnych oraz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej,
 • dodanie kolumny "Uwagi do polisy" do wykazów polis, rat, akwizycji wznowień, akwizycji rat, operacji (rozliczeniowego),
 • dodanie warunku filtrowania wykazów dla pola uwag polisy (uwaga: do porównania przyjmowane jest 255 pierwszych znaków pola, pobieranie wykazu z filtrem zawierającym pole uwag będzie się wykonywać wielokrotnie dłużej niż w pozostałych przypadkach),
 • zmiana w funkcji pobierającej uprawnienia agenta w module wniosku/polisy,
 • poprawka błędu krytycznego w module synchronizacji dotyczącego danych przepływów finansowych
 • poprawki w funkcji zatwierdzającej operację inkasa,
 • poprawka w funkcji generującej inkasa wybranych pozycji wykazu akwizycji rat,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 14 kwietnia 2015

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.218) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie obsługi kartoteki pojazdu w silniku przygotowania (kalkulacji) i wniosku polisy (rozszerzenie funkcjonalności kreatora jedno-produktowego) oraz zmiany i poprawki funkcjonalności oraz wyglądu formularzy,
 • rozszerzenie funkcji dotyczących metod płatności w silniku wniosku/wydruku,
 • dodanie możliwości filtrowania wykazu podmiotów według danych teleadresowych,
 • dodanie kolumny zawodu oraz daty urodzenia podmiotu na wykazie polis oraz wykazie rat,
 • dodanie opcjonalnego pola godziny wystawienia polisy/wniosku/deklaracji na formularzu wniosku/wydruku,
 • dodanie informacji o dodaniu szablonu wykazu lub korespondencji seryjnej do szablonów współdzielonych na formularzu pobierania szablonów,
 • dodanie eksportu zawartych polis dla Concordia do pliku CSV, opcja dostępna jest na wykazie operacji,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 21 marca 2015 (aktualizacja 25 marca 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.217) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie słownika zawodów do programu (słownik oparty o klasyfikację zawodów i specjalności obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r),
 • dodanie pola zawodu wykonywanego do kartoteki podmiotu,
 • rozszerzenie funkcjonalności silnika kalkulacji,
 • rozszerzenie funkcjonalności silnika wniosku/wydruku,
 • poprawa funkcji współdzielenia szablonów filtrów (obsługa zgodności dla szablonów opartych o poprzedni moduł wykazów),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (25 marca 2015):

 • dodanie opcji do mechanizmu generowania operacji inkasa dla pozycji wykazu akwizycji rat ,
 • aktualizacja modułu przenoszenia bazy danych pomiędzy serwerami,
 • poprawki w module aktualizacji słowników towarzystw,
 • poprawka dotycząca rozkładu ratalnego składki w silniku kalkulacji składki.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 16 marca 2015

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.216) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie obsługi komunikatów wyliczenia składki w silniku przygotowania (kalkulacji) i wniosku polisy (rozszerzenie funkcjonalności kreatora jedno-produktowego),
 • dodanie możliwości pominięcia edycji uposażonych w module wniosku polisy,
 • dodanie możliwości dodawania i edycji danych teleadresowych dla towarzystw ubezpieczeniowych (central) słownika KA2 System (formularz ustawień programu),
 • dodanie pola "rozliczeniowy" dla danych teleadresowych towarzystw (central i oddziałów definiowanych w danych firmowych),
 • dodanie możliwości wysłania faktury (lub innego dokumentu księgowego) do towarzystwa (centrala lub oddział) wiadomością elektroniczną (e-mail) (funkcja dostępna na formularzu faktury oraz na wykazie faktur),
 • dodanie mechanizmu pomocy edytora filtra wykazów (dodane dla formularza wyszukiwania polisy w module statement'u),
 • dodanie kolumny nazwy statement'u na podformularzu prowizji kartoteki polisy,
 • dodanie pola (niewymaganego) symbolu agenta do mechanizmu importu statement'ów,
 • poprawa błędu związanego ze zmianą symbolu ryzyka podczas ręcznego rozksięgowania prowizji w module statement'u,
 • dodanie mechanizmu generowania operacji inkasa dla pozycji wykazu akwizycji rat (funkcja niedostępna dla licencji będących klientami synchronizacji),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość