aktualności

Aktualności 20 stycznia 2016 (aktualności 22,25 stycznia, 2,5 lutego 2016)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.230) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • zmiana wyglądu formularza kartoteki danych podmiotu,
 • dodanie pól "Obcokrajowiec", "Paszport", "Nazwa dz. gosp." do formularza kartoteki podmiotu,
 • dodanie wykazu polis podmiotu do formularza kartoteki podmiotu,
 • rozszerzenie funkcjonalności podformularzy wykazów (m.in. dodanie podsumowań, dodanie możliwości modyfikowania wyglądu wybranych podformularzy),
 • zmiana wyglądu formularza statement'u prowizyjnego towarzystwa (m.in. wprowadzenie podformularzy wykazów z możliwością przystosowania wyglądu oraz zapisu szablonu wyglądu dla każdego towarzystwa),
 • dodanie pola innych danych ("Inne_NotNes") do importu statement'ów prowizyjnych towarzystw,
 • zmiana/optymalizacja mechanizmu pobierania statement'ów prowizyjnych towarzystw,
 • zmiana/optymalizacja mechanizmu wyszukiwania polis na podstawie pozycji statement'u prowizyjnego towarzystw,
 • dodanie pól "Symbol agenta wpłacającego" oraz "Symbol agenta nadrzędnego w analizie" na kartotece danych agenta (nie dotyczy klientów synchronizacji),
 • zmiany i poprawki mechanizmu analizy produkcji (m.in. wspólna analiza produkcji dla agenta nadrzędnego i podrzędnych na podstawie znacznika "Symbol agenta nadrzędnego w analizie" kartoteki danych agenta, usunięcie wykazu ryzyk wykluczonych z analizy),
 • zmiany w module przepływów (m.in. do przepływu dodawane są podkładki agenta przepływu oraz innych agentów na podstawie znacznika "Symbol agenta wpłacającego" kartoteki danych agenta),
 • zmiana wyglądu formularzy modułu programu partnerskiego,
 • zmiana wyglądu oraz dodanie pola produktu na raporcie prowizyjnym,
 • dodanie grup przypisania ryzyk w słowniku towarzystw,
 • dodanie formularza podglądu danych słownika towarzystw (towarzystwa, ryzyka towarzystw i użytkowe wraz z grupami, druki wraz z grupami, produkty, powiązania pomiędzy drukami, produktami oraz ryzykami) (tylko dla central synchronizacji),
 • dodanie (dla operatorów będących administratorami) możliwości edycji pola "Data wpływu" na formularzu podkładki agenta,
 • dodanie pól roku produkcji oraz pojemności pojazdu na wykazie polis,
 • poprawki w funkcjach importu danych z towarzystw,
 • dodanie zabezpieczenia podczas importu (dokumentu) pustego pliku ,
 • dodanie kolejnych rodzajów danych w sejfie: dane połączenia bazy danych oraz PIN,
 • przywrócenie kreatora prolongaty na wykazie polis (nie dotyczy klientów synchronizacji),
 • rozszerzenie mechanizmu testu danych polisy o pole kontynuacji dla ryzyk polisy,
 • dodanie informacji o czasie pobierania danych na pasku filtru wykazu,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (22 stycznia 2016):

 • dodanie pola daty zatwierdzenia operacji dla kreatorów prolongaty polisy,
 • poprawa błędu występującego na otwarciu kartoteki podmiotu.

Dodatki (25 stycznia 2016):

 • dodanie pola daty wznowienia do kartoteki polisy,
 • dodanie operacji zmiany daty wznowienia polisy,
 • dodanie kolumny daty wznowienia oraz warunku wyszukiwania wg. daty wznowienia na wykazie polis oraz wykazie akwizycji wznowień,
 • dodanie funkcji masowej zmiany daty wznowienia polisy na wykazie polis oraz wykazie akwizycji wznowień,
 • zmiany na formularzu statement'u prowizyjnego,
 • poprawa błędu występującego podczas otwierania okna ustawień programu.

Dodatki (2 lutego 2016):

 • aktualizacja produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa COMPENSA,
 • drobne zmiany w ramach formularza adresu, operacji statement'u, analizy produkcji.

Dodatki (5 lutego 2016):

 • dodanie opcjonalnego pola kontynuacji ubezpieczenia oraz poprzedniego towarzystwa dla kalkulacji jednoproduktowych,
 • rozszerzenie wykazu polis o dane (pierwszego) uposażonego.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

SEJF

Do czego służy moduł sejfu?
Sejf można wykorzystać do bezpiecznego przechowywania loginów i haseł do:
- portali (np. portali towarzystw),
- programów,
- poczty on-line,
- zdalnych pulpitów,
- serwerów ftp,
- komunikatorów internetowych (GG, Skype, ...),
wraz z informacją o nazwie programu, adresie portalu, itp.

W sejfie można również zapisać:
- login, hasło oraz zawartość plików ustawień połączenia OpenVPN,
- pełne ustawienia konta pocztowego dla programu pocztowego,
- adresy ciekawych stron www,
- inne dane.

Dane zapisane w sejfie można filtrować według typu oraz treści dodatkowego opisu zapisanej pozycji.

Hasła pozycji w sejfie domyślnie są ukryte (zastąpione znakami maski), tak na podglądzie pozycji sejfu jak również podczas jej edycji. Dzięki temu osoby postronne nie mogą ich zobaczyć. Treść hasła pozycji można jednak podglądnąć używając odpowiedniej opcji.

Szyfrowanie
Szyfrowanie realizowane jest za pomocą jednego z najbezpieczniejszych algorytmów; AES w trybie CBC o długości klucza 256 bitów.

Szyfrowanie oparte jest o hasło o długości co najmniej 8 znaków (maksymalnie 32 znaki), w którym muszą się znaleźć duża i mała litera, cyfra oraz znak specjalny.
Podczas ustalania nowego hasła program wymaga wprowadzenia hasła dwukrotnie celem sprawdzenia poprawności. Możliwe jest również ustawienie podpowiedzi, która pomoże w przypadku zapomnienia hasła.

Uwaga!!!
W przypadku zapomnienia hasła (ze względu na zastosowany algorytm szyfrujący) odtworzenie danych sejfu jest praktycznie niemożliwe!

Eksport, import ...
Dane sejfu można wyeksportować do zaszyfrowanego pliku oraz pobrać pobrać z pliku do bazy danych. Import danych sejfu wymaga podania hasła, podobnie jak otwarcie danych sejfu z bazy danych.

Aktualizacja 14 grudnia 2015 (aktualności 18 grudnia 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.229) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie modułu SEJFu (moduł umożliwia bezpieczne gromadzenie haseł oraz innych wrażliwych danych w jednym zabezpieczonym miejscu każdemu użytkownikowi (operatorowi) programu, dane są szyfrowane silnym algorytmem (AES w trybie CBC, klucz 256b) przy użyciu specjalistycznych komponentów oraz zabezpieczone hasłem dostępu ustawianym przez operatora),
 • poprawka wydruku faktury,
 • poprawka błędu zakresu na formularzu pozycji statement'u,
 • aktualizacja zewnętrznych bibliotek programu.

Dodatki (15 grudnia 2015):

 • rozszerzenie danych pozycji w sejfie o uwagi, dodanie rodzaju "baza danych",
 • Poprawki do zbiorczego wydruku faktur z poziomu wykazu faktur.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualizacja 30 listopada 2015 (aktualizacja 7, 8 grudnia 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.228) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie na wykazie polis oraz operacji według ryzyk funkcji analizy kontynuacji w agencji (funkcja nie jest dostępna dla klientów synchronizacji),
 • dodanie możliwości podpinania dokumentów do kartoteki faktury,
 • dodanie pola "wykształcenie" na kartotece agenta,
 • dodanie danych podmiotu w ramach wykazu operacji niezbilansowanych podkładek kartoteki przepływu finansowego,
 • dodanie warunku filtrowania "brak aktywnych polis od dnia" dla grupy podmiotu w ramach wykazu polis,
 • dodanie pola "uwagi" do ustawień reguł wyszukiwania dla poszczególnych towarzystw, poprawki w działaniu formularza wykazu reguł,
 • rozszerzenie zakresu danych agenta w szablonach korespondencji,
 • poprawka funkcji zwracającej kwotę słownie,
 • optymalizacja funkcji przenoszącej dane pomiędzy bazami,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (7 grudnia 2015):

 • dodanie możliwości wystawienia faktury PRO FORMA, dokument tego rodzaju posiada osobną linię numeracji o wzorze zgodnym z ustawieniami dokumentu podstawowego,
 • zmiany w funkcji analizy kontynuacji w agencji (dodanie wykazu ryzyk wykluczających analizę polisy),
 • poprawki w module fakturowania oraz administracji modułu fakturowania,
 • poprawka w module przepływów finansowych (błędna informacja o bilansie podkładek).

Dodatki (8 grudnia 2015):

 • Aktualizacja produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa WARTA.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 27 października 2015 (aktualizacja 5 listopada 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.227) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie do kreatora operacji opcji prolongaty polisy (zmiana okresu ubezpieczenia oraz przypisu i rat ryzyk),
 • dodanie masowego kreatora prolongaty polisy na wykazie polis (funkcja niedostępna dla klientów synchronizacji),
 • aktualizacja obsługi serwisu smsapi.pl (użycie dedykowanej przez smsapi.pl biblioteki do komunikacji z serwisem),
 • wprowadzenie obsługi rodzajów sms'ów: ECO, PRO, 2-WAY,
 • dodanie pól "obcokrajowiec" oraz "paszport" na kartotece podmiotu oraz formularzu danych podmiotu w kreatorze kalkulacji jednoproduktowej,
 • przebudowanie funkcji wydzielenia startowego danych dla klienta synchronizacji, m.in. optymalizacja i przyspieszenie procesu wydzielenia oraz dodanie powiadomienia sms o zakończeniu procesu lub wystąpieniu błędu,
 • poprawa funkcji synchronizacji prowizji,
 • dodanie pola serii polisy (SeriaNrPol_NotNes) do importu komunikatów z pliku csv,
 • dodanie pola roku wznowienia polisy (WznRok_NotNes) do importu statement'ów prowizyjnych,
 • dodanie możliwości otwarcia szablonu prowizyjnego z poziomu formularza statement'u (wykazu pobranych prowizji),
 • dodanie nowych funkcji do reguł wyszukiwania funkcji kojarzenia polis (import statement'ów prowizyjnych, przepływów finansowych),
 • poprawka w funkcji kojarzącej polisy podczas importu (statement, przepływ finansowy, komunikaty, szkody),
 • poprawka błędu występującego podczas generowania faktur dla agentów,
 • poprawka w funkcji generującej faktury na podstawie zamówień programu partnerskiego,
 • poprawka w funkcji importu zdjęć,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (5 listopada 2015):

 • aktualizacja produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa Gothaer,
 • aktualizacja produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa Proama.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość