aktualności

Aktualności 21 września 2015

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.225) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie możliwości określania opcji koordynatora w module zarządzania licencjami centrali,
 • zmiany w module agenta (rozszerzenie zakresu danych w kartotece agenta, zmiany w wyglądzie formularza kartoteki agenta),
 • dodanie kolumn adresu punktu sprzedaży oraz miejsca prowadzenia działalności do wykazu agentów,
 • dodanie możliwości tworzenia nowej kartoteki agenta w ramach licencji koordynatorów,
 • zmiany w module korespondencji seryjnej (rozszerzenie zakresu danych agenta dla korespondencji, rozszerzenie zakresu odbiorców korespondencji seryjnej o koordynatora oraz opiekuna agenta, dodanie możliwości określania użytkowego rodzaju adresu dla każdego odbiorcy, dodanie generowania komunikatu dla każdego odbiorcy korespondencji, zmiany w wyglądzie formularzy modułu, uproszczenie edytora dla szablonu poczty elektronicznej, synchronizacja podglądu treści szablonu oraz podglądu treści przykładowej w formularzu szablonu korespondencji, szereg poprawek funkcjonalności modułu),
 • zmiany w module komunikatów (dodanie wyboru użytkowego rodzaju adresu podczas wysyłania komunikatu pocztą elektroniczną, rozszerzenie zakresu informacji na liście odbiorców komunikatu),
 • zmiany w module faktur oraz w wykazie uznań prowizyjnych (dodanie wyboru użytkowego rodzaju adresu podczas wysyłania komunikatu pocztą elektroniczną),
 • zmiany w module statement'ów towarzystw (dodanie do mechanizmu kojarzenia polis opcjonalnego kojarzenia po numerze operacji polisy, poprawka oraz rozszerzenie funkcji wydzielającej imię/imiona i nazwisko z nazwy podmiotu),
 • zmiany w module przepływów finansowych towarzystw (dodanie do mechanizmu kojarzenia polis opcjonalnego kojarzenia po numerze operacji polisy),
 • zmiany w module importu zgłoszeń agentów z towarzystw (poprawki oraz zmiana zakresu wymagalności importowanych danych),
 • zmiany oraz z poprawki w module importu ofert towarzystw (m.in. włączenie mechanizmu kojarzenia polis stosowanego w statement'ach towarzystw),
 • zmiany w module importu szkód (włączenie mechanizmu kojarzenia polis stosowanego w statement'ach towarzystw),
 • standaryzacja wyglądu podformularzy wykazów dla wybranych formularzy programu (formularze oparte o nowy wygląd),
 • poprawki w silniku kalkulacji składki,
 • poprawka dotycząca podpisywania poczty elektronicznej certyfikatem dla użytkowników Windows 10,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 20 sierpnia 2015 (aktualizacja 21 sierpnia, 1 września 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.224) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • zmiany w silniku kalkulacji składki (dodanie nowych rodzajów korekt),
 • aktualizacja zewnętrznych bibliotek programu,
 • inne drobne zmiany i poprawki.

Dodatki (21 sierpnia 2015):

 • aktualizacja produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa Compensa.

Dodatki (1 września 2015):

 • dodanie modułu importu danych zgłoszeń agentów (nadanie numeru uprawnień agenta) z towarzystwa,
 • zmiana mechanizmu kojarzenia polis w przepływach finansowych na analogiczne do statement'ów prowizyjnych (administracja dostępna w ustawieniach przepływów),
 • formularz ustawień kojarzenia polis dla statement'ów prowizyjnych został przeniesiony do podformularza ustawień prowizji.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 4 sierpnia 2015 (aktualności 12, 14, 18 sierpnia 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.223) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • udostępnienie produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa Compensa,
 • dodanie ustawień dla mechanizmu kojarzenia polis w statement'cie prowizyjnym (ustawienia dostępne są na formularzu ustawień programu oraz z poziomu formularza statement'u),
 • dodanie kolumny oraz warunku firmy operacji na wykazie uznań prowizyjnych,
 • dodanie możliwości ustawienia firmy dla operacji na wykazie uznań prowizyjnych,
 • dodanie zestawienia wyników dla agencji z podziałem na miesiące na wykazie rozliczeniowym operacji,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (12 sierpnia 2015):

 • poprawki optymalizujące (przyspieszające) pracę programu na bazie danych (ze szczególnym uwzględnieniem serwera MSSQL),
 • zmiany w mechanizmie kojarzenia polis w statement'cie prowizyjnym (usunięcie parametru "Usuwaj znaki inne niż cyfry", dodanie nowych warunków oraz funkcji do reguł).

Dodatki (14 sierpnia 2015):

 • zmiany w mechanizmie kojarzenia polis w module statement'u,
 • dodanie opcjonalnego pola "Ubezpieczony przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim" na formularzu podmiotów kalkulacji jednoproduktowych,
 • dalsza optymalizacja pracy programu na bazie danych,
 • drobne zmiany w wydruku zestawieniu operacji do towarzystwa.

Dodatki (18 sierpnia 2015):

 • dodanie mechanizmu wydzielającego imię z danych podmiotu po imporcie statement'u prowizyjnego,
 • dodanie nowych warunków reguł w statement'cie prowizyjnym,
 • szereg innych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 19 czerwca 2015 (aktualności 29 czerwca, 1, 14 oraz 16 lipca 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.222) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • nowa wersja modułu do wysyłania poczty elektronicznej (w tym zupełnie nowe funkcje wysyłające, poprawa zgodności z bezpiecznymi protokołami, dodanie testu ustawień serwera SMTP, dodanie formatowania tekstu podpisu, wysyłka wiadomości w formacie HTML (wcześniej tekst)),
 • dodanie możliwości podpisywania wiadomości poczty elektronicznej certyfikatem, przypisanie certyfikatu do operatora określane jest na formularzu ustawień operatora,
 • dodanie możliwości podpisywania dokumentów księgowych (faktur, rachunków, ...) certyfikatem (w tym certyfikatem kwalifikowanym), podpis znajduje się w treści dokumentu, przypisanie certyfikatu określane jest na formularzu ustawień faktur ,
 • dodanie ograniczenia wg. dat zatwierdzenia operacji dla funkcji administracyjnej "Sprawdź/ustaw numerowanie operacji",
 • dodanie możliwości otwarcia pełnego logu (dla wszystkich licencji) licencji w ramach modułu zarządzania licencjami w centrali synchronizacji,
 • dodanie pól "Data raty oper.", "Przypis akt. raty oper." w wykazach rozliczeniowym wg. operacji oraz rozliczeniowym według ryzyk,
 • dodanie warunków filtrowania "Operacja: data raty operacji inkasa", "Operacja: przypis aktualny raty operacji inkasa" na wykazach rozliczeniowym wg. operacji oraz rozliczeniowym według ryzyk,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (29 czerwca 2015):

 • poprawa obsługi błędu kalkulacji składki w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa Gothaer,
 • rozszerzenie podpisu elektronicznego na wszystkie zestawienia (w formacie pdf) wykazu uznań prowizyjnych,
 • poprawa obsługi błędów certyfikatu podczas podpisywania dokumentów,
 • poprawa błędu wysyłki poczty elektronicznej do towarzystwa centrali.

Dodatki (1 lipca 2015):

 • dodanie do wykazu uznań prowizyjnych pól symbolu oraz opisu produktu,
 • dodanie masowego przypisywania oraz usuwania towarzystw oraz szablonów kalkulacji i wniosków w module zarządzania licencjami (wykaz licencji) w ramach centrali,
 • poprawa warunku towarzystwa filtru ręcznego dodawania operacji do podkładki towarzystwa w przypadku łączenia towarzystw,
 • poprawa błędu modułu zarządzania kontami sms.

Dodatki (14 lipca 2015):

 • rozszerzenie kontekstu firmowego na moduł przepływów finansowych,
 • dodanie pola (Agent_NotNes) do importu danych przepływów finansowych,
 • zmiany w module kalkulacji składki,
 • zmiany w module wniosku,
 • dodanie dodatkowej kontroli certyfikatów podpisów poczty oraz dokumentów pdf,
 • poprawka wykazu importów przepływów finansowych,
 • poprawka w funkcji wysyłającej komunikat jako pocztę elektroniczną,
 • poprawa raportu wykazu komunikatów,
 • poprawka w funkcji wysyłającej korespondencję seryjną jako pocztę elektroniczną,
 • poprawki w module prowizyjnym, poprawka funkcji ręcznego rozksięgowania,
 • poprawka w module wspomagającym generowanie wydruków wniosków/polis,
 • poprawki w module firmy.

Dodatki (16 lipca 2015):

 • dodanie opcjonalnego pola "Rencista" na formularzu podmiotów kalkulacji jednoproduktowych,
 • rozszerzenie funkcji zarządzania licencjami dla central synchronizacji,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa WARTA oraz HDI.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 3 czerwca 2015 (aktualizacja 12, 15 czerwca 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.221) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa WARTA oraz HDI,
 • aktualizacja obsługi protokołów TWAIN/WIA (skanowanie),
 • dodanie parametru "Włącz duplex" na formularzu pobierania obrazów,
 • dodanie parametru "Rozmiar strony" na formularzu pobierania obrazów,
 • dodanie wyboru sposobu zapisu pobieranych obrazów:
  - osobne obrazy (*.jpeg),
  - osobne dokumenty (*.pdf),
  - jeden dokument (*.pdf),
 • zmiany w silniku kalkulacji (m.in. rozszerzenie korekt kalkulacji o nowe rodzaje),
 • poprawki w ramach modułu łączenia towarzystw,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (12 czerwca 2015):

 • wprowadzenie poprawki w obsłudze protokołu TWAIN dla skanerów marki Canon,
 • rozszerzenie kontekstu firmowego o operacje polis (automatyczne ustawianie firmy z poziomu statement'u oraz podkładki towarzystwa, możliwość ręcznego ustawienia z poziomu wykazu operacji),
 • rozszerzenie modułu łączenia towarzystw o możliwość pobierania danych towarzystwa nadrzędnego i podrzędnego w ramach jednego statement'u,
 • poprawka funkcji ustawiającej powiązania komunikatu do polisy w module korespondencji seryjnej dla statement'u,
 • poprawka w funkcji zatwierdzającej polisę z dodanym drukiem dodatkowym innego towarzystwa,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

 • Poprawka edycji druków dodatkowych w module wniosku/wydruku polisy

 • Zmiany w silniku kalkulacji składki,
 • poprawka w funkcji dodawania kolejnej wersji dokumentu,
 • zmiany w funkcji eksportu danych statement'u.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość