Aktualności 3 marca 2016 (aktualności 14, 30 marca 2016)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.231) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie modułu importu wpłat przelewowych; moduł na podstawie wyciągów bankowych wiąże wpłatę z polisą (złożony mechanizm oparty o dane numeru konta, nadawcy, tytułu jak również kwoty i adresu nadawcy), pozwala rozbić wpłatę na raty lub polisy, na podstawie powiązań tworzy operacje inkasa w polisach (nie dotyczy klientów synchronizacji),
 • dodanie modułu ankiety w kreatorze produktów jednorazowych oraz zmiana mechanizmów nawigacji formularza,
 • Zmiany w schematach prowizyjnych:
  - usunięcie definicji i obsługi grup przypisania,
  - dodanie obsługi grup struktury portfela,
  - dodanie poziomu korekcyjnego dla agenta w strukturze,
  - dodanie możliwości ustawiania wysokości prowizji na podstawie poziomu odniesienia za pomocą punktów (wcześniej tylko zmiana procentowa),
  - dodanie pola poziomu nadrzędnego dla poziomu,
 • zmiany w module analizy produkcji:
  - dodanie możliwości przygotowania osobnych definicji dla poszczególnych towarzystw oraz dla całej produkcji,
  - dodanie możliwości określenia zakresu analizowanej produkcji o grupy struktury portfela,
  - dodanie możliwości określenia współczynnika portfela w oparciu o grupy struktury portfela,
  - dodanie możliwości określenia poziomu korekcyjnego,
  - zmiana formularza analizy; rozszerzenie zakresu opcji analizy o mnożnik wartości progu, zmiana wykazów analizy agenta oraz towarzystw agenta,
  - dodanie blokady zapisu zmian dla schematów z datą obowiązywania równą lub późniejszą od daty początku obowiązywania zmian określonej na formularzu analizy,
  - dodanie możliwości zapisu zmian poziomów korekcyjnych w bieżącej wersji schematu prowizyjnego,
  - dodanie możliwości łączenia produkcji towarzystw nadrzędnego i podrzędnych w ramach analizy (ustawienia łączenia towarzystw),
  - dodanie możliwości łączenia produkcji wybranych agentów w ramach analizy (dane agenta nadrzędnego na formularzu kartoteki agenta),
  - zmiana obsługi umowy aktywnej danych towarzystwa na kartotece firmy,
  - optymalizacja procesu analizy,
 • amiany w module statement'u prowizyjnego:
  - przywrócenie kolumny "Nowa/Wznowiona",
  - poprawki filtrowania wykazu,
  - wyłączenie możliwości edycji dla kolumny "Ile ryzyk",
  - wyświetlanie proponowanych polis po ponownym otwarciu,
  - poprawka funkcji podziału nazwiska (nazwy) i imion klienta,
  - zmiany dla sumowania pozycji w statement'cie prowizyjnym
  - poprawki w odświeżaniu danych na wykazie pozycji,
  - dodanie wyboru polisy na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu,
 • Poprawa wyświetlanych danych na wykazie polis w kolumnach "Tel. kom. polisa" oraz "E-mail polisa",
 • Poprawa wczytywania danych adresowych na kartotece podmiotu,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (14 marca 2016):

 • zmiany w module programu partnerskiego (dodanie nowych funkcjonalności związanych z operacją na punktach i zamówieniami),
 • zmiany i poprawki w module importu wpłat przelewowych,
 • zmiany i poprawki w module statement'ów prowizyjnych,
 • dodanie testu zależności wysokości prowizji poziomów na formularzu schematu prowizyjnego,
 • zmiany w silniku kalkulacji składki,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (30 marca 2016):

 • zmiany w module prowizyjnym,
 • zmiany w module statement'ów towarzystw,
 • zmiany i poprawki w module importu wpłat przelewowych,
 • zmiany w module programu partnerskiego,
 • zmiany w module kalkulacji jednoproduktowej,
 • poprawki i zmiany w obsłudze wykazów danych.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.