Aktualności 20 stycznia 2016 (aktualności 22,25 stycznia, 2,5 lutego 2016)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.230) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • zmiana wyglądu formularza kartoteki danych podmiotu,
 • dodanie pól "Obcokrajowiec", "Paszport", "Nazwa dz. gosp." do formularza kartoteki podmiotu,
 • dodanie wykazu polis podmiotu do formularza kartoteki podmiotu,
 • rozszerzenie funkcjonalności podformularzy wykazów (m.in. dodanie podsumowań, dodanie możliwości modyfikowania wyglądu wybranych podformularzy),
 • zmiana wyglądu formularza statement'u prowizyjnego towarzystwa (m.in. wprowadzenie podformularzy wykazów z możliwością przystosowania wyglądu oraz zapisu szablonu wyglądu dla każdego towarzystwa),
 • dodanie pola innych danych ("Inne_NotNes") do importu statement'ów prowizyjnych towarzystw,
 • zmiana/optymalizacja mechanizmu pobierania statement'ów prowizyjnych towarzystw,
 • zmiana/optymalizacja mechanizmu wyszukiwania polis na podstawie pozycji statement'u prowizyjnego towarzystw,
 • dodanie pól "Symbol agenta wpłacającego" oraz "Symbol agenta nadrzędnego w analizie" na kartotece danych agenta (nie dotyczy klientów synchronizacji),
 • zmiany i poprawki mechanizmu analizy produkcji (m.in. wspólna analiza produkcji dla agenta nadrzędnego i podrzędnych na podstawie znacznika "Symbol agenta nadrzędnego w analizie" kartoteki danych agenta, usunięcie wykazu ryzyk wykluczonych z analizy),
 • zmiany w module przepływów (m.in. do przepływu dodawane są podkładki agenta przepływu oraz innych agentów na podstawie znacznika "Symbol agenta wpłacającego" kartoteki danych agenta),
 • zmiana wyglądu formularzy modułu programu partnerskiego,
 • zmiana wyglądu oraz dodanie pola produktu na raporcie prowizyjnym,
 • dodanie grup przypisania ryzyk w słowniku towarzystw,
 • dodanie formularza podglądu danych słownika towarzystw (towarzystwa, ryzyka towarzystw i użytkowe wraz z grupami, druki wraz z grupami, produkty, powiązania pomiędzy drukami, produktami oraz ryzykami) (tylko dla central synchronizacji),
 • dodanie (dla operatorów będących administratorami) możliwości edycji pola "Data wpływu" na formularzu podkładki agenta,
 • dodanie pól roku produkcji oraz pojemności pojazdu na wykazie polis,
 • poprawki w funkcjach importu danych z towarzystw,
 • dodanie zabezpieczenia podczas importu (dokumentu) pustego pliku ,
 • dodanie kolejnych rodzajów danych w sejfie: dane połączenia bazy danych oraz PIN,
 • przywrócenie kreatora prolongaty na wykazie polis (nie dotyczy klientów synchronizacji),
 • rozszerzenie mechanizmu testu danych polisy o pole kontynuacji dla ryzyk polisy,
 • dodanie informacji o czasie pobierania danych na pasku filtru wykazu,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (22 stycznia 2016):

 • dodanie pola daty zatwierdzenia operacji dla kreatorów prolongaty polisy,
 • poprawa błędu występującego na otwarciu kartoteki podmiotu.

Dodatki (25 stycznia 2016):

 • dodanie pola daty wznowienia do kartoteki polisy,
 • dodanie operacji zmiany daty wznowienia polisy,
 • dodanie kolumny daty wznowienia oraz warunku wyszukiwania wg. daty wznowienia na wykazie polis oraz wykazie akwizycji wznowień,
 • dodanie funkcji masowej zmiany daty wznowienia polisy na wykazie polis oraz wykazie akwizycji wznowień,
 • zmiany na formularzu statement'u prowizyjnego,
 • poprawa błędu występującego podczas otwierania okna ustawień programu.

Dodatki (2 lutego 2016):

 • aktualizacja produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa COMPENSA,
 • drobne zmiany w ramach formularza adresu, operacji statement'u, analizy produkcji.

Dodatki (5 lutego 2016):

 • dodanie opcjonalnego pola kontynuacji ubezpieczenia oraz poprzedniego towarzystwa dla kalkulacji jednoproduktowych,
 • rozszerzenie wykazu polis o dane (pierwszego) uposażonego.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.