Aktualności 19 czerwca 2015 (aktualności 29 czerwca, 1, 14 oraz 16 lipca 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.222) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • nowa wersja modułu do wysyłania poczty elektronicznej (w tym zupełnie nowe funkcje wysyłające, poprawa zgodności z bezpiecznymi protokołami, dodanie testu ustawień serwera SMTP, dodanie formatowania tekstu podpisu, wysyłka wiadomości w formacie HTML (wcześniej tekst)),
 • dodanie możliwości podpisywania wiadomości poczty elektronicznej certyfikatem, przypisanie certyfikatu do operatora określane jest na formularzu ustawień operatora,
 • dodanie możliwości podpisywania dokumentów księgowych (faktur, rachunków, ...) certyfikatem (w tym certyfikatem kwalifikowanym), podpis znajduje się w treści dokumentu, przypisanie certyfikatu określane jest na formularzu ustawień faktur ,
 • dodanie ograniczenia wg. dat zatwierdzenia operacji dla funkcji administracyjnej "Sprawdź/ustaw numerowanie operacji",
 • dodanie możliwości otwarcia pełnego logu (dla wszystkich licencji) licencji w ramach modułu zarządzania licencjami w centrali synchronizacji,
 • dodanie pól "Data raty oper.", "Przypis akt. raty oper." w wykazach rozliczeniowym wg. operacji oraz rozliczeniowym według ryzyk,
 • dodanie warunków filtrowania "Operacja: data raty operacji inkasa", "Operacja: przypis aktualny raty operacji inkasa" na wykazach rozliczeniowym wg. operacji oraz rozliczeniowym według ryzyk,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (29 czerwca 2015):

 • poprawa obsługi błędu kalkulacji składki w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa Gothaer,
 • rozszerzenie podpisu elektronicznego na wszystkie zestawienia (w formacie pdf) wykazu uznań prowizyjnych,
 • poprawa obsługi błędów certyfikatu podczas podpisywania dokumentów,
 • poprawa błędu wysyłki poczty elektronicznej do towarzystwa centrali.

Dodatki (1 lipca 2015):

 • dodanie do wykazu uznań prowizyjnych pól symbolu oraz opisu produktu,
 • dodanie masowego przypisywania oraz usuwania towarzystw oraz szablonów kalkulacji i wniosków w module zarządzania licencjami (wykaz licencji) w ramach centrali,
 • poprawa warunku towarzystwa filtru ręcznego dodawania operacji do podkładki towarzystwa w przypadku łączenia towarzystw,
 • poprawa błędu modułu zarządzania kontami sms.

Dodatki (14 lipca 2015):

 • rozszerzenie kontekstu firmowego na moduł przepływów finansowych,
 • dodanie pola (Agent_NotNes) do importu danych przepływów finansowych,
 • zmiany w module kalkulacji składki,
 • zmiany w module wniosku,
 • dodanie dodatkowej kontroli certyfikatów podpisów poczty oraz dokumentów pdf,
 • poprawka wykazu importów przepływów finansowych,
 • poprawka w funkcji wysyłającej komunikat jako pocztę elektroniczną,
 • poprawa raportu wykazu komunikatów,
 • poprawka w funkcji wysyłającej korespondencję seryjną jako pocztę elektroniczną,
 • poprawki w module prowizyjnym, poprawka funkcji ręcznego rozksięgowania,
 • poprawka w module wspomagającym generowanie wydruków wniosków/polis,
 • poprawki w module firmy.

Dodatki (16 lipca 2015):

 • dodanie opcjonalnego pola "Rencista" na formularzu podmiotów kalkulacji jednoproduktowych,
 • rozszerzenie funkcji zarządzania licencjami dla central synchronizacji,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa WARTA oraz HDI.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.