Aktualności 29 kwietnia 2015

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.219) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie słownika kodów PKD do programu,
 • dodanie w kartotece podmiotu informacji o kodzie PKD dla podmiotów: osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, osób prawnych oraz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej,
 • dodanie kolumny "Uwagi do polisy" do wykazów polis, rat, akwizycji wznowień, akwizycji rat, operacji (rozliczeniowego),
 • dodanie warunku filtrowania wykazów dla pola uwag polisy (uwaga: do porównania przyjmowane jest 255 pierwszych znaków pola, pobieranie wykazu z filtrem zawierającym pole uwag będzie się wykonywać wielokrotnie dłużej niż w pozostałych przypadkach),
 • zmiana w funkcji pobierającej uprawnienia agenta w module wniosku/polisy,
 • poprawka błędu krytycznego w module synchronizacji dotyczącego danych przepływów finansowych
 • poprawki w funkcji zatwierdzającej operację inkasa,
 • poprawka w funkcji generującej inkasa wybranych pozycji wykazu akwizycji rat,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.